|  | 

Бінарні уроки у системі освітніх вимірювань

УДК 371.27

БІНАРНІ УРОКИ У СИСТЕМІ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ

Небога А. О., Садовий М. І., Трифонова О. М.

В даній статті розглянуті особливості проведення бінарних уроків в умовах освітніх вимірювань, наведені конкретні їх приклади.

Ключові слова: Освітні вимірювання, бінарні уроки, інтегровані уроки.

В данной статье рассмотренные особенности проведения бинарных уроков в условиях образовательных измерений, приведены конкретные их примеры.

Ключевые слова: образовательные измерения, бинарные уроки, интегрированные уроки.

In this article the considered features of realization of binary lessons are in the conditions of the educational measuring, their concrete examples are made.

Keywords: educational measuring, binary lessons, integrated lessons.

Постановка проблеми. Одним із критеріїв визначення рівня культури та професіоналізму людини є не лише рівень її мислення й володіння мовою, але і рівень володіння комп’ютерною технікою. Проблема формування комп’ютерної грамотності учня є чи не найскладнішою проблемою у навчально-виховному процесі.

В умовах надзвичайно серйозних змін в економічному, політичному та науковому житті нашої держави, керуючись національними ідеями у вихованні та навчанні, ключовим питанням стала проблема застосування на практиці бінарних уроків. Враховуючи те, що бінарні уроки в наших школах ще не набули належного застосування, вважаю за необхідне наголосити на основних особливостях бінарних та інтегрованих уроках в умовах освітніх вимірювань.

Метою статті є навести один з варіантів бінарного уроку та показати його особливості в умовах освітніх вимірювань.

Аналіз досліджень. Критерії класифікації уроків мають безпосередній зв’язок з освітніми вимірюваннями і слугують їх показниками. У дидактиці проблемою класифікації уроків найбільш успішно займались В. О. Онищук, Ю. К. Бабанський та інші. Для визначення типів та структури уроків вони обрали різні вимірники. Проте у них не набув розвитку інтегрований тип уроку та його різновид – бінарний урок, які проводяться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.

Саме поняття інтеграція не нове у вітчизняній школі. Ще К. Д. Ушинському говорив про інтеграцією письма і читання і на цій основі створив аналітико-системний метод навчання грамоті. Тому інтеграцію можна обирати за вимірник у бінарних уроках. Реалізація таких уроків може бути успішною за наявності відповідної навчально-матеріальної бази.

О. І. Бугайов та М. Т. Мартинюк зробили спробу створити інтегрований курс фізики для 7-8 класів. У методичній літературі теж накопичено певний досвід визначення структури і змісту уроків інтегрованого типу. Зокрема, Н. Островерхова (м.

Полтава), О. Гринюк (Помічнянська ЗОШ, Кіровоградська обл.) за допомогою інтегрованих уроків створюють можливості вийти за межі самодостатньої функціональної ролі його окремих складових. Тоді в учнів формуються якісно нові знання, які характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості й системності. Доцільність таких уроків зумовлена завданнями інтеграції знань, умінь і навичок учнів з основ наук.

Виклад основного матеріалу. Аналіз методичної літератури привів до висновку, що такі уроки через свої вимірники сприяють:

{C}- {C}розкриттю наукових законів та умов їх прояви в різних галузях науки та сферах практичної діяльності, багатогранності можливостей застосування набутих знань учнів у різних галузях науки та сферах діяльності;

{C}- {C}постановка й реалізація мети та завдань уроку, мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

{C}- {C}визначення основ технології проведення бінарного уроку;

{C}- {C}підбиття підсумків бінарного уроку та оцінка його ефективності.

Одна із суттєвих вимог до учнів є вміння кваліфіковано застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення завдань, що виникають під час навчання. В значній мірі це питання охоплюється в курсі вивчення предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки”. Але інформація носить концептуальний характер.

Нами розроблено один з варіантів бінарного уроку з фізики та інформатики в 11 класі, який є 28-м у темі ‹‹Електродинаміка››, 8-м в темі ‹‹Коливання й хвилі›› і урок інформатики, який є 4-м у розділі ‹‹Прикладне програмне забезпечення загального призначення››. Фрагменти цього уроку ми приводимо нижче.

Фізика. Тема: Підготовка до тематичного оцінювання за темою “Властивості світла. Шкала електромагнітних хвиль”.

Інформатика. Тема: Практична робота за темою “Електронні таблиці Excel. Робота з табличними даними.

Опрацювання табличної інформації”.

Епіграф уроку: Епіграф до уроку: “Найважливіша задача цивілізації – навчити людину мислити”. Томас Едісон.

Цілі уроку:

Освітні:

1. Виявити ступінь оволодіння системою знань і комплексом засвоєння навичок і умінь з теми уроку, розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних розділах фізики, хімії, біології.

2. Продовжити формування готовності учнів до застосування цих знань і умінь в життєвих ситуаціях.

3. Формувати практичні навички з використанням табличного процесора Microsoft Excel, розвиток експериментальних умінь, навичок логічного мислення, обгрунтування своїх висловлювань.

Виховні:

1. Розвивати мотивацію вивчення фізики, використовуючи різноманітні прийоми, повідомляючи цікаві відомості, витяги з джерел.

2. Розвивати уміння працювати в групі, розвивати співпрацю.

Розвиваючі:

1. Розвивати уміння самостійно аналізувати властивості хвиль різної фізичної природи, систематизувати знання, робити висновки.

2. Розвивати уміння учнів спостерігати, аналізувати, узагальнювати.

3. Сприяти розширенню кругозору учнів, словникового запасу.

4. Розширювати міжпредметні зв’язки фізики та інформатики, використовувати додаткові знання з Інтернету.

Інтегруючі:

1. Інтеграція діяльності вчителів фізики та інформатики з формування в учнів навчально-організаційних, навчально-інформаційних, навчально-інтелектуальних умінь і навичок.

2. Реалізація науково обгрунтованих функціональних обов’язків ведучого вчителя фізики у процесі уроку.

Обладнання: Відео проектор, персональний комп’ютер, екран, мобільний клас, програмне забезпечення.

Хід уроку:

{C} 1. Проблемний виклад навчального матеріалу:

Ще раз пригадаємо, що таке механічні, звукові, ультразвукові, радіо, світлові хвилі. Що таке електромагнітні хвилі? ( Система електричних та магнітних полів, що періодично змінюються. Тому електромагнітні хвилі можуть поширюватися у вакуумі, переносячи енергію ).

Учитель інформатики будує з учнями графіки вказаних хвиль та поширення плоскої електромагнітної хвилі у просторі.

Потім учитель фізики з’ясовує з учнями характеристики електромагнітних хвиль? ( Довжина хвилі – відстань, яку хвиля проходить за один період коливань, або відстань між двома найближчими точками хвилі, в яких коливання відбуваються в однаковій фазі; швидкість = 3-108 м/с = λν ).

Учитель інформатики з допомогою програмного забезпечення моделює вібратори хвиль і пов’язує кожну характеристику хвиль з поведінкою вібратора.

Ставиться проблема: розкрийте сутність властивостей електромагнітних хвиль, зокрема законів відбивання та заломлення ( На межі поділу двох середовищ електромагнітна хвиля частково відбивається, частково переходить в інше середовище; – від поверхні діелектрика електромагнітна хвиля відбивається слабо, а від поверхні металу – майже без втрат; – справджуються закони відбивання і заломлення; – окрім того спостерігаються явища дифракції, інтерференції ).

Учитель інформатики моделює відбивання та заломлення світлових променів з допомогою комп’ютера.

Розкривається сутність інших властивостей світла:

{C}- використання формул для обчислення значень у комірці;

{C}2. у кожній комірці може бути розміщений текст або формула.

Особливими ознаками вікна програми табличного процесора Excel є:

1) заголовок вікна; 2) рядок формул; 3) ярлички аркушів; 4) вертикальні і горизонтальні смужки прокрутки; 5) рядок стану; 6) панель “Форматування”.

Для зміни типу діяльності учнів один з учнів повідомляє історичну довідку: Знаменитий Тит Лукрецій Кар ще в І столітті нашої ери висловив припущення, що у Сонця “є багато жарких, сильних та невидимих променів…”. У кінці XVIII століття англійський астроном Вільям Гершель розмістив поза червоною частиною спектра чутливий термометр і виявив, що термометр нагрівається. Це було так незвично, що Гершель 20 років зберігав мовчання і тільки у 1800 році надрукував свої роботи. І зробив це саме вчасно, бо вже у наступному 1801 році два вчених – німецький Рітер та англійський Волластон – незалежно один від одного виявили поруч із фіолетовою смугою спектра невидимі промені, що заломлюються сильніше за фіолетові. (мова йде про інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання)

Пропонуються запитання гри “Що? Де? Коли?”: Кажуть, якось Рентген отримав листа з проханням вислати йому трішки ікс-променів, щоб з’ясувати, чи дійсно у грудній клітці застрягла пуля, випущена із револьвера. Що тут було відповісти?

Подумавши, вчений відповів: “На жаль, у мене зараз немає в запасі ікс-променів. До того ж переправити їх справа досить складна. Набагато простіше…” Що запропонував учений? ( Пришліть мені Вашу грудну клітку)

6. Закріплення знань

Практична робота.

Завдання:

А) використовуючи табличні дані, побудуйте графік залежності показника заломлення скла n від довжини світлової хвилі λ.

Б) обчислити швидкості поширення світлових хвиль різної довжини у склі. Швидкість світла у вакуумі прийняти рівною 3-108 м/с. Серед усіх отриманих даних знайти:

{C}- {C}середнє арифметичне значення швидкості поширення хвиль (або їх суму).

N

λ, мкм

1,75

0,3

1,675

0,4

1,625

0,6

1,6

1

ПІДКАЗКА: – для побудови діаграми використовуйте “Майстер діаграм” на панелі інструментів або виконуйте наступні дії: ВСТАВКА – ДІАГРАМА.

– швидкість поширення світлових хвиль у склі зараховуйте за формулою: , де С – швидкість світла у вакуумі (3-108 м/с).

– НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ЩО ВСЕ ПОТРІБНО ВІДФОРМАТУВАТИ! УСПІХУ!

{C} 7. Бугайов О. І. Фізика. Астрономія. 7 клас. / О. І. Бугайов, М. Т. Мартинюк. – К.: Освіта, 1996. – 284 с.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Твір на тему: Бінарні уроки у системі освітніх вимірювань
Бінарні уроки у системі освітніх вимірювань
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email