|  | 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Паньків О. Є.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стрімкий розвиток високих технологій та економіки тісно пов’язаний з іноземною мовою, як ведучим засобом міжнародного спілкування. Мова стала доступною для більшості людей в тій чи іншій мірі. Все це посилює мотивацію людей, що бажають вивчити англійську мову, як основний засіб міжнародного спілкування та наукових досліджень. Багато спеціалістів в різних галузях науки, бізнесу, техніки, культури та інших сфер людської діяльності потребують негайного навчання іноземній мові.

В першу чергу іноземна мова, а саме англійська, необхідна їм виключно функціонально, тобто для використання в різних сферах життя суспільства, як засіб реального спілкування з жителями інших країн. Великі зміни відбуваються у навчанні: кардинально переглядаються способи та методи навчання. У зв’язку з цим, проблема використання ефективної методики викладання англійської мови є досить важливою.

Комунікативна методика, як зрозуміло вже з її назви, спрямована саме на практику спілкування. Ця методика вже давно чудово працює в США та Європі. Але буде невірно думати, що комунікативний метод призначений тільки для “світської” бесіди. Професіонали певної галузі регулярно читають публікації зі своєї тематики в іноземних виданнях.

Якщо вони володіють багатим словниковим запасом, вони легко орієнтуються в текстах, однак їм досить важко підтримувати бесіду з іноземним колегою. Отже, комунікативний метод призначений для зняття страху перед спілкуванням. Останнім часом спостерігається вагома інтеграція комунікативного методу в систему мовної освіти України.

Комунікативне направлення навчання англійській мові потребує всіх компонентів учбового процесу. Найбільш повноцінно цей метод реалізується в тому випадку, коли викладач використовує нетрадиційні методи комунікативного спілкування. Досить цікавими є методи, що стимулюють активну розумову діяльність і спонукають студента висловлювати свої думки англійською мовою.

Одним з таких прийомів в методах комунікативного спілкування є комунікативне завдання.

Основним принципом комунікативно-орієнтовного навчання є мовна діяльність. Люди повинні навчитись вирішувати реальні та нереальні завдання спільної діяльності за допомогою іноземної мови.

Цей підхід представляє собою реалізацію такого способу навчання, при якому здійснюється систематизоване, співвідносне та упорядковане навчання англійській мові як засобу спілкування в умовах модульованої мовної діяльності на заняттях. Комунікативний підхід передбачає систему загальної діяльності; систему мовної діяльності; систему мовного спілкування (комунікації); систему власне самої англійської мови; системне співвідношення англійської та рідної мов; систему мовних механізмів (мовне сприйняття, мовна взаємодія і т. ін.); текст як систему мовних продуктів; систему структурно-мовних утворень (монолог, діалог, монолог в діалозі, різні типи мовних висловів та повідомлень і т. ін.); процес опанування англійською мовою; структуру мовної поведінки людини. В результаті такого підходу формується, реалізується та діє система володіння англійською мовою в навчанні.

Комунікативна методика може бути інтегрована з деякими традиційними елементами викладання англійської мови. Ця методика передбачає максимальне заглиблення студента в мовний процес, що досягається за допомогою зведення апеляції студента в рідній мові до мінімуму. Основною метою цієї методики є навчити студента спочатку вільно розмовляти англійською мовою, а потім думати нею. Важливо і те, що механічні репродуктивні вправи також відсутні; замість них з’являються ігрові ситуації, робота з партнером, завдання спрямовані на пошуки помилок, порівняння та співставлення, що підключають не тільки пам’ять, але і логіку, вміння мислити аналітично та творчо. В підручниках наводяться приклади саме з англо-англійського словника, а не з англо-українського, німецького, італійського і т. ін.

Такий комплекс допоможе створити англомовне середовище, в якому повинні “функціонувати” студенти: спілкуватись, читати, брати участь в рольових іграх, висловлювати свої думки, робити висновки. Такий метод орієнтований на розвиток не тільки мовних знань, але й також на креативність та загальний кругозір студента. Мова тісно пов’язана з культурними особливостями країни, тому країнознавчий аспект є досить важливим.

Людині необхідно дати можливість легко орієнтуватись в полікультурному оточенні, і це легко здійснюється за допомогою такого чинника як англійська мова.

Під час складання комунікативних завдань необхідна велика кмітливість та винахідливість. Дуже важливо будувати їх на цікавому матеріалі реальної дійсності, мобілізуючи також фантазію студентів. Викладач повинен мати велику кількість (базу) цікавих випадків, які можна використати у своїх завданнях, що підвищують тонус спілкування та стимулюють мовну творчість.

Більшість комунікативних завдань базуються на драматизаціях, що є точною моделлю істинного спілкування. Річ в тому, що різні колізії – фантастичні, казкові, психологічно завжди мотивовані та актуальні, в них завжди все відбувається тут і зараз, а це дуже пожвавлює їх та сприяє засвоєнню матеріалу. В комунікативних завданнях можуть бути використані постійні персонажі: герої книг, автор, читач, популярні персонажі кіно, театру, репортер, журналіст і т. ін. Їх мовна поведінка визначається їх професією, характером, життям.

Прикладами нетрадиційних методів можуть бути: “круглий стіл”, “дискусія”, “рольова гра”, “скетч” і т. ін.

Отже, всі методики звичайно спрямовані на розвиток чотирьох навичок: читання, письма, говоріння та аудіювання. При цьому великий акцент робиться на використанні аудіо-, відео – та інтерактивних ресурсів. Завдяки різноманітності методичних прийомів формуються навички, які необхідні людині в сучасному діловому житті (вміння робити доповідь, проводити презентації, вести переписку і т. ін.).

Важливим у складанні курсів навчання є використання автентичного матеріалу, стилістики, намагання показати “ситуативну” та “живу” англійську мову через “життєві” приклади напівреальних персонажів.

Як видно з вищезгаданого, комунікативна методика навчання англійській мові є найбільш ефективною, особливо коли мова іде про організацію навчання у навчальних закладах. Реалізація цієї методики повністю буде залежати від бажання, компетенції та ерудиції викладача. На занятті необхідно закласти основи володіння англійською мовою саме як засобом спілкування, що відкриває можливість переходу від розглядання англійської мови як об’єкту вивчення до використання її на практиці, як корисного інструменту. Вміння залучити студентів у процес активного засвоєння англійської мови є справою досить складною і в багатьох випадках визначається намаганням студентів надбати та вдосконалити свої мовні вміння та навички.

Зауважимо, що нетрадиційні методи стимулюють студентів до проявлення мовної активності і в цьому їх привабливість та пріоритетна значимість.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email