|  | 

Формування іміджу навчального закладу як управлінське нововведення

Сучасний етап розвитку українського суспільства вимагає переосмислення та визначення ролі загальної середньої освіти як життєво необхідної умови забезпечення основних складових будівництва держави Україна, реального права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, здобуття професії. Школа, відповідно до нових завдань освіти в 21 столітті, повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя в світі багатоманітних зв’язків, а це вимагає глобального концептуального бачення розвитку всіх складових закладу, створення відповідного підходу до позитивного іміджу навчального закладу. Проблема іміджу сучасної школи – це проблема пошуку, розробки та застосування управлінських, пізнавальних та художньо – естетичних засобів створення позитивного образу навчального закладу.

Метою даної роботи була систематизація факторів, які визначають імідж спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови №16 та розгляд формування деяких з цих факторів. Імідж – буквально – образ. Сьогодні поняття “імідж школи”, “імідж керівника”, “корпоративний імідж” разом з поняттями “інновація”, “моніторинг” стали характеристиками освітньої системи і самих управлінців, тому створення іміджу навчального закладу – важлива управлінська проблема. Поняття іміджу навчального закладу включає дві складові:

інформаційну, яка представляє собою образ організації, який склався в свідомості населення, оціночну, яка відображає якісну оцінку населенням діяльності навчального закладу.

Структура іміджу включає наступні компоненти: Імідж послуги – представлення людей відносно особливих характеристик, які, на їх думку має послуга та додаткові послуги (нові факультативи, спецкурси, гуртки, тощо). Внутрішній імідж організації – це представлення співробітників про свій навчальний заклад. Основними детермінантами внутрішнього іміджу є культура організації та соціально-психологічний клімат. Імідж керівника. Імідж персоналу. Імідж навчального закладу може бути позитивним, негативним, нечітким.

Метою школи є формування позитивного іміджу. Ми виділяємо такі задачі іміджу, як фактора психологічного впливу на групи соціуму:

вивчення суспільної думки в межах школи з метою з’ясування задоволеності школою вчителями, учнями, батьками; розповсюдження новин, пов’язаних з розвитком інноваційних процесів; процесів розробки, втілення і використання педагогічних нововведень. При цьому інноваційні процеси можуть виступати як характеристика життєдіяльності школи і, при порівняльному аналізі, як перевага даної школи перед іншими; забезпечення висвітлення подій в діяльності навчального закладу; розробка інформаційного матеріалу, який повинен бути доступним, зрозумілим, відображати позитивні переміни в шкільному житті, демонструвати досягнення школи, які отримані в процесі змін.

Школа – це відкрита соціально-педагогічна система, яка взаємодіє з багатьма соціальними інститутами. Проблема її зовнішнього представництва існувала завжди, але в сучасних соціокультурних умовах вона виявляється більш чітко. Пов’язано це, на наш погляд: З процесами становлення і розвитку різних типів і видів шкіл – державних і недержавних, тих, які мають різні напрямки діяльності, прагнуть до максимального розкриття особистості дитини, але реалізують свої цілі різними методами і засобами в неоднакових умовах. Тобто з тим, що сьогодні виступає як характеристика системи загальної середньої освіти – його варіативність. Із скороченням чисельності учнів. За таких умов проблема набору учнів стане досить гостро і торкнеться не тільки початкової школи, але і старших профільних класів.

Дослідження, проведені нами, показали, що мета, зміст, результати інноваційних процесів, окремих педагогічних нововведень не завжди зрозумілі батькам, а їх очікування, які були сформовані на основі загального уявлення про навчальний заклад, не завжди співвідносяться з тим, що вони і їх діти отримують. У зв’язку з цим, необхідність формування іміджу визначається наступними факторами: Проблема формування іміджу відноситься до галузі управління школою і як будь-яке управлінське нововведення, містить мотиваційно-цільвий, змістовний і технологічний компоненти.

КОМПОНЕНТИ ІМІДЖУ, ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Мотиваційно-цільовий Компонент:

вивчення потреб всіх суб’єктів педагогічної практики в формуванні іміджу школи як всередині, так і ззовні, психологічна готовність до роботи, вивчення існуючого досвіду, визначення цілі і задач даного управлінського нововведення, результатів його впровадження.

Змістовний компонент: структурні елементи іміджу навчального закладу, характеристика структурних елементів, критерії відбору змісту інформаційних матеріалів, оформлення інформаційних матеріалів.

Технологічний компонент:

дотримання послідовності етапів реалізації нововведень, технологічна готовність суб’єктів діяльності, розробка рекомендацій по його використанню.

Відповідно до визначених компонентів іміджу, були виділені Фактори, які здійснюють вплив на позитивний імідж школи : Зовнішні фактори:

Зовнішній вигляд навчального закладу, Матеріально-технічна база закладу, Прозорість фінансової діяльності, Стабільність кваліфікованої підготовки випускників, що визначається відсотком вступу їх до вузів, Контингент учнів, забезпечення їхніх освітніх потреб відповідно до суспільного замовлення, Рейтинг навчального закладу в районі, місті, Візуальне моделювання, оформлення і представлення результатів діяльності школи в зовнішньому середовищі, Вивчення відгуків батьків про навчальний заклад, Освітній простір навчального закладу (Інтеграція “школа – ВУЗ”, співробітництво із спеціалізованими школами, розширення міжнародних зв’язків), База даних про відомих випускників школи, Освітня структура навчального закладу, Діяльність піклувальної ради, Модель випускника навчального закладу, Рівень соціальної адаптації випускників, вступу до ВНЗ.

Внутрішні фактори:

Визначення перспективної мети концепцією школи, Рівень взаємовідносин в колективі – адміністрація – учитель; учителя – учні; адміністрація – батьки; учителя – батьки, Стиль управління, Ефективна кадрова політика, Система професійної підготовки педагогічних кадрів, Творча атмосфера для самоактуалізації всіх членів навчального процесу, Стимулювання науково-методичній діяльності педагогів, Банк авторських програм для спеціалізованих і профільних класів, Інноваційні технології навчання і виховання, Ефективна моніторингова система, Збереження та введення нових традицій, Наступність у навчанні, Органи учнівського шкільного самоврядування, Рівень співробітництва з батьківськими об’єднаннями, Система діючих стимулів діяльності учнів та вчителів, Позитивний особистий імідж керівника та кожного учителя, Естетичність та інформативність внутрішнього інтер’єру, Індивідуалізовані інформаційні документи, презентаційні матеріали, Рейтинг адміністрації, Результативність досягнень в діяльності (призові місця, перемоги на конкурсах, конференціях, олімпіадах; тощо).

Кожний з визначених факторів потребує окремого розгляду та характеристики, оскільки ефективність їх визначається повнотою їх представлення, системою при їх реалізації. Для визначення рівня взаємовідносин в колективі адміністрація – учитель; учителя – учні; адміністрація – батьки; учителя – батьки, визначення стилю управління використовуються анкети розроблені в навчальному закладі. Індивідуальний імідж навчального закладу формує і шкільна символіка: гімн та герб

Для вивчення думок батьків використовується анкета для батьків “Імідж навчального закладу”

1. Як Ви оцінюєте атмосферу, що панує у навчальному закладі? А) комфортна ; Б) звичайна; В) казенна 2. Який, на вашу думку, рівень викладання? А) високий; Б) добрий; В) середній; Г) низький 3. Ставлення викладачів до дітей: А) доброзичливе; Б) байдуже; В) вимогливе 4. Де б ви хотіли навчати свою дитину?

А) у державній школі; Б) у державній школі з платними додаткови-ми заняттями; В) у приватній школі; Г) вдома 5. Який режим роботи школи вас більше влаштовує? А) 8.00 – 14.00; Б) 8.30 – 14.30; Г) 9.00 – 15.00; Д) інший (вказати) 6. Оптимальна кількість класу? А) 15 – 20 осіб; Б) 20 – 30 осіб; В) 30 -35 осіб 7. Ви хотіли, щоб школа була: А) чисто українською; Б) з викладанням більшості предметів українською мовою; В) російськомовною 8. Чи вважаєте Ви важливим, щоб Ваша дитина знала кілька іноземних мов? А) так, обов’язково; Б) бажано; В) не вважаю важливим; Г) не замислювався 9. Ми, батьки, хочемо, щоб наша дитина, відвідуючи школу: (цифрами розставте пріоритети) А) була у безпеці; Б) отримувала хороші знання; В) розвивалася як особистість; Г) була здоровою, фізично підготовленою; Д) виховувала характер; Є) навчилася спілкуванню, була комунікабельною; Ж) навчилася нестандартно мислити; З) вільно працювати з комп’ютером; К) набула гарних манер; Л) була ерудованою; М) уміла організувати своє життя; Н) оволоділа основами ділових стосунків; О) володіла різними мовами 10. Ви б хоті щоб Ваша дитина закінчила саме школу № 16?

А) так; Б) можливо; В) ні 11. Яка сума добровільних батьківських внесків, на Вашу, думку повинна надходити до школи? 12. Яку суму могли би сплачувати особисто Ви?

13. Чи є у Вас конкретні пропозиції та побажання до адміністрації школи?

ПОРАДИ КЕРІВНИКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВОГО ПРИВАБЛИВОГО ІМІДЖУ В КОЛЕКТИВІ

будьте зовні привабливим опануйте мистецтво усної та писемної мови розробіть конструктивну стратегію поведінки, ефективну поведінкову техніку й обгрунтовану поведінкову тактику дотримуйтесь норми службової субординації і вимог культури ділових взаємовідносин умійте керувати і володіти собою своєчасно виконуйте обіцянки. Якщо не змогли виконати – не виправдовуйтеся, а визначте новий термін і стримайте слово, нехай з деяким запізненням будучи впевненим в собі, уникайте самовпевненості ніколи не забувайте, що ваша думка чи позиція не завжди найкращі, є й інші думки та позиції, аж ніяк не гірше будьте терплячі до недоліків людей, якщо ці недоліки не заважають діяльності навчального закладу займайтесь тільки тими питаннями, у вирішенні яких ваша особиста участь обов’язкова хваліть на людях, осуджуйте віч-на-віч умійте слухати, майте нескінченне терпіння відхиляйте непотрібні пропозиції, але тактовно, чемно не залишайте без ретельного аналізу жоден випадок невдачі чи збою, промаху створюйте сприятливий психологічний клімат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Формування іміджу навчального закладу як управлінське нововведення
Формування іміджу навчального закладу як управлінське нововведення
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email