|  | 

Інформаційні технології в школі : мода чи необхідність?

Сучасне життя – це час комп’ютеризації, час інформаційних технологій, час використання обчислювальної техніки й систем зв’язку для створення, збору, передачі, зберігання, обробки інформації. Сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Сучасні інформаційні технології це – форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку (телебачення, комп’ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв’язку ).Історично склалося, що інформатизація освіти є невід’ємною частиною інформатизації суспільства. Сучасне життя пред’являє до школи нові вимоги.

Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп’ютера, комп’ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. Школа покликана вирішувати завдання підготовки молоді до життя в інформаційному суспільстві.

Суспільству необхідні грамотні і кваліфіковані фахівці, що володіють величезним запасом технологій і засобів інформатизації, тому одне з завдань сучасної школи – сформувати інформаційну культуру та інформативні компетентності майбутнього спеціаліста. Для цього необхідно повна інформатизація навчального закладу. Сучасні школи мають бути забезпечені навчальними комп’ютерними комплексами (це мінімум). Кожен учень на уроках інформатики повинен самостійно працювати за комп’ютером, розвивати свої здібності, уміння і навички ефективного використовувати сучасні інформаційно-комунікаційних технології у своїй діяльності.

В школі мають бути мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки. Метою використання інтерактивного та мультимедійного обладнання в галузі освіти є підвищення компетенції вчителів у максимально ефективному використанні нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій, стимулювання становлення нової культури педагогічного мислення, а також пробудження більшого інтересу до навчання в учнів. Засоби візуалізація інформації з використанням сучасних технологій мають знаходитись в кожному предметному кабінеті і використовуватися на кожному уроці як вчителем так і учнем. Вчителі і учні мають чітко володіти технологією роботи з цими засобами.

Це значно збільшить ефективність навчання та буде економити час на відображення інформації. Головне завдання вчителя – навчаючи розвивати, тобто не тільки дати знання зі свого предмета, а й навчити учня мислити логічно, ставити проблему, знаходити шляхи її вирішення. Вивчення предметів має підтримуватися відповідним програмним забезпеченням. Зараз існує досить багато комп’ютерних програм, розроблених для вдосконалення навчального процесу – це лабораторні практикуми, тренажери, контролюючі програми, довідкові системи. Програми дозволяють здійснювати видачу матеріалу в динаміці.

Тут комп’ютер здобуває ще більшу роль, знімаючи частину навантаження з викладача. Учень сам може визначити для себе теми для вивчення, впливати на Порядок, швидкість освоєння матеріалу. Це дозволяє використовувати подібні можливості для самонавчання.

Комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням виступає як засіб управління навчальною діяльністю учнів, виконує розвиваючу, навчальну та виховну функції. Сучасне суспільство перебуває в бурхливих потоках інформації. Без мережі Інтернет не можливе життя. Мережа забезпечує наступні дидактичні цілі: – публікацію навчально-методичної інформації; – спілкування між суб’єктами та об’єктами навчального процесу в Інтернет; – дистанційний доступ до інформаційних ресурсів (віддаленим бібліотечних каталогів і файлів електронних бібліотек, до призначених для користувача файлів, до баз даних.

Пошук і одержання необхідної інформації із глобальної комп’ютерної мережі Інтернет вимагає використання комунікаційних технологій. Використання Інтернет в школі повинно здійснюється за такими основними напрямками: – включення в навчальні програми посилань на сайти Інтернет, що містять освітній матеріал, а також безпосереднє використання цих матеріалів; – організація відеоконференцій та Інтернет-конференцій за участю школярів ряду шкіл міста; – участь у on-line конкурсах та ол

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: Інформаційні технології в школі : мода чи необхідність?
Інформаційні технології в школі : мода чи необхідність?
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email