|  | 

Креативна освіта на уроках хімії

Креативна освіта на уроках хімії

“Найкращий спосіб вивчити будь-що, це відкрити самому”

Д. Пойа

“Все розумне вже передумане, треба тільки спробувати

Передумати це ще один раз”.

В умовах посиленого росту об”єму інформації, що поступає, через швидкі зміни в інформаційному світі, певні знання швидко “старіють” і стають непридатними для прогресивного застосування. В суспільстві виникає потреба в особистостях, здатних до самореалізації, до саморозвитку, в людях, які мають нестандартне мислення, які можуть внести нову якість у соціальне і виробниче життя, у культуру народу. Тому проблема пошуку і навчання обдарованих дітей викликає гострий інтерес.

Креативна освіта відходить від механічного перенесення знань, а за основу взята пошукова діяльність учнів, що ідуть шляхами наукового дослідження до встановлення фактів, формування проблем, гіпотез і аж до вирішення їх і пояснення. Креативна педагогіка прагне ненастирливо, вміло направляти розвиток талановитих дітей, надати їм можливість повною мірою розкрити та реалізувати свої здібності.

Система креативної хімічної освіти спрямована на формування творчого мислення всіх учнів, розвиток їх інтелектуальних здібностей які мають першорядне значення для оволодіння знаннями і вміннями в різних галузях науки. Креативна освіта перетворює засвоєння знань умінь на захоплюючу мандрівку, пригоду, яка пов’язана з розкриттям секретів речовини, природи світу в цілому. Практичну цінність, значущість здобутих у дослідженнях знань учні усвідомлюють, застосовуючи їх для проектування технологій виробництва.

Креативна педагогіка включає:

Позитивний емоційний зміст навчального процесу (Творчий процес можливий лише в умовах позитивного емоційно-інтелектуального натхнення)

Критичне ставлення до стереотипів, до установлених норм. “Творчість починається з сумніву”.

Пошук варіативних рішень будь-якої проблеми.

Використання методу відкритого питання. (Дуже ефективно розвиває творчий потенціал учнів, пошук відповіді на запитання, навіть, якщо не буде знайдена відповідь, але розвиваючим є сам процес пошуку).

Винахідницька діяльність (Не обов’язково чогось нового. Навіть якщо це “свій велосипед”)

Учень разом з вчителем самовіддано грає – грає всерйоз у науку, в авторів винаходів, у наукових доповідачів, опонентів, рецензентів.

Технологія формування креативності досить складна. В ній можна виділити кілька етапів:

Визначення рівня креативності кожного учня.

Визначення перспектив розвитку креативності та врахування індивідуальних особливостей учнів.

Розробка системи знань спрямованих на розвиток креативності.

Організація творчої діяльності учнів

Виявляється, що навчити творчості взагалі до успіху не веде. Тому необхідна система роботи і перш за все вивчення особистості учня.

Помічено, що креативна (творча) якість проявляється в комплексі зі станом здоров’я, нервової системи, характеру, здібністю до незвичайних рішень та вчинків. Тому на початковому етапі вивчення хімії я провожу серію занять які дають змогу встановити ступінь:

Прийомів роботи учня, розумових операцій, реальних досягнень в певній сфері знань з точки зору новизни, самостійності.

Комплекс морально-інтелектуальних спонукань, установок інтересів, мотивів, що визначають мету здійснення тих чи інших дій, вчинків і поведінки в цілому.

Темп, інтенсивність, рівень досягнень

Здібності учня

Для виявлення здібностей та творчої активності учнів використовую дані психологічних анкет, повсякденні психологічні спостереження та висновки після різних форм роботи на уроках.

На початковому етапі вивчення хімії проводжу серію занять, на яких навчаю учнів: читати, працювати з підручником, допоміжною літературою та додатковою, знайомлю з хімічними реактивами, обладнанням, технікою безпеки, навчаю різним прийомам рішення задач, конспектування, складання тезисів, графіків, таблиць, схем, працювати з моделями, проводити хімічні досліди, бачити проблеми та шукати шляхи їх рішення. Так, для визначення рівня індивідуальних досягнень та встановлення кількісних і якісних індивідуальних психологічних відмінностей можна використати критеріально-орієнтовні тести і відкрити шлях діагностування і корекції особливостей. У ролі критерію у таких тестах виступають конкретні знання, вміння та навички.

Тести на обізнаність дають змогу перевірити як володіє учень такими прийомами розумової діяльності як синтез, аналіз, порівняння. Учень з кількох відповідей має вибрати правильну.

На уроці в 8 класі “Речовина, матерія, тіло. Властивості речовин” на закріплення матеріалу учні одержують тести:

Речовина це

А) олівець, б) стілець, в) дерево, г) целюлоза, д) зошит

Матеріал з якого виготовляють олівець:

А) скло, б) целюлоза, в) графіт, г) стержень, д) дерево.

Учнівський зошит і підручник виготовлені з одного і того ж матеріалу:

А) заліза, б) форми, в) паперу, г) целюлози, д) гуми

Тести на аналогію, крім аналізу, синтезу дають змогу виявити і рівень логічного мислення:

Хімічний стакан – скло, парта…

Цукор – цукерка, папір…

А на практичній роботі “Очищення забрудненої кухонної солі” учням пропоную виконати крім практичної запланованої частини такий розумовий експеримент: “Очистити кухонну сіль, забруднену залізними ошурками”. На практичній роботі “Добування кисню та вивчення його властивостей” учням пропонуються диференційовані завдання за рівнями, щоб самим оцінити свої знання (Додаток №2).

Аналіз результатів проведених робіт дає можливість прийти до висновку, який рівень засвоєних знань – абстрактне чи конкретне домінує в того и іншого учня, дає змогу діагностувати рівень сформованості розумових дій, що лежить в основі мислення.

Репродуктивний (копіюючий) – з стихійною стадією розвитку – це найнижчий тип де учень показує лише те, що він здатний до відтворення знань і може працювати лише при наявності алгоритмів.

Конструктивний (напівстихійний) – показує, що учень має знання, уміння і навички користуватись при аналогії в подібних ситуаціях.

Творчий (дослідницький) – з свідомим розвитком, показує, що учень може самостійно використовувати знання, здатний до самокорекції знань. Має інтерес до пошуків невідомого, невідповідностей. Може побачити і сформулювати проблему, шукає шляхи її вирішення. Чітко формулює результати своєї роботи.

Тобто це є найвища ступінь креативності, коли учень всю роботу виконує сам, йдучи своїм шляхом.

Наведу різні підходи при розв’язуванні задач, які проявлятимуть рівні розвитку учнів.

Репродуктивний

Конструктивний

Творчий

Тип задач

Не розв’язує

Розв’язує стандартні

Розв’язує всі, перевагу надає нестандартним.

Відношення до задач

Не бачить

Бачить стандартні задачі

Бачить різні задачі

Як розв’язує задачі

Може знайти зноску на підручник “де все записано”

Уміє розв’язувати задачу по стандартній методиці

Розв’язує задачу лише оригінально

Визначивши рівень розвитку учнів, я планую перспективи розвитку креативності з урахуванням індивідуальних властивостей учнів за допомогою підібраних завдань.

Так, при вивченні теми “Періодичний закон і періодична система” можна запропонувати при закріпленні матеріалу вправи на формування і концентрацію уваги.

Наприклад:

В наведеній таблиці вказано число протонів, нейтронів, електронів в атомах різних ізотопів. З’ясуйте, які з них являються:

Нейтральними атомами

Негативно зарядженими іонами

Позитивно зарядженими іонами

Ізотопами одного і того ж хімічного елементу

П/п

Число протонів

Число нейтронів

Число електронів

1

N

N-2

N

2

N-1

N-3

N-1

3

N+1

N+1

N

4

N-1

N-1

N+1

5

N+2

N+1

N+1

Для формування просторого уявлення використовую моделювання. Наприклад, на уроці в 10 класі з теми: “Порядок з’єднання атомів в молекулах. Види вуглецевих ланцюгів, структурні формули”, використовуючи лекційно-семінарську систему Н. П. Гузика, даю такі завдання на закріплення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Креативна освіта на уроках хімії
Креативна освіта на уроках хімії
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email