|  | 

Мовознавство (лінгвістика)

Мовознавство (лінгвістика) – наука, об’єктом дослідження якої є властивості, функції, будова та історичний розвиток мови. Джерела М. сягають давньої Індії, Китаю, Греції. Тривалий час європейське М. розвивалось у складі логіки й філософії як частина філології. Лише у XIX ст. воно відмежовується у самостійну галузь знань, що пов’язувалося зі становленням і поширенням порівняльно-історичного М. із власною науковою методологією.

Сучасне М: вивчає мову як поліфункціональну та універсальну знакову систему, притаманну людині, а також конкретні мови, різноманітність їхньої структури, особливості розвитку. Воно охоплює низку взаємопов’язаних лінгвістичних дисциплін. Розмежовують загальне М. і часткові мовознавчі сфери, наприклад, українська, романська тощо.

Окреслюють дисципліни про внутрішню будову мови (“внутрішню лінгвістику”,): фонетику, фонологію, морфологію, синтаксис, семасіологію, лексикологію, стилістику, типологію та ін.; про історичний розвиток мови (порівняльно-історичну граматику, етимологію); про функціонування мови в суспільстві (“зовнішню лінгвістику”, екстралінгвістику); ареальну лінгвістику, соціолінгвістику. Особливу галузь сучасного М. складає лінгвістика тексту. Існують також прикладні лінгвістичні дисципліни (лексикографія, експериментальна фонетика та ін.). На перетині лінгвістики та інших наук виникають комплексні дисципліни: психолінгвістика, математична, інженерна лінгвістика.

Взаємозв’язок М. і літературознавства простежується у сфері сучасної філології, постаючи своєрідним об’єднанням гуманітарних наук, текстології, палеографії, “класичної філології” та ін., які характеризуються певними підходами до інтерпретації текстів, зокрема художніх, як вияву духовної культури. При цьому літературознавство та мовознавство мають відмінні предмети та завдання їх вивчення, користуються відмінними принципами збирання, зіставлення та класифікації матеріалу, застосовують відмінні методи його висвітлення. М. вивчає будь-яке явище словесності, літературознавство – лише художньої (див.: ).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Мовознавство (лінгвістика)
Мовознавство (лінгвістика)
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email