|  | 

На допомогу вчителеві. Критерії оцінювання зі світової літератури

Критерії оцінювання зі світової літератури Критеріі оцінювання письмових монологічних висловлювань учнів на уроках світової літератури За письмове висловлювання ставиться одна оцінка – за зміст і форму (мовне оформлення).

Рівень

Бали

Критеріі оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий Бали цього рівня одержують учні, які не досягають значного успіху за жодним із визначених критеріїв

1

За обсягом робота не досягає третини від норми. Побудований текст фрагментарний, не відповідає обраній чи заданій темі, відсутній смисловий зв’язок між частинами тексту та в середині мікротем (непослідовність викладу думок), твору бракує зв’язності й цілісності. Наявні помилки, що спричинені бідним словниковим запасом, лексика надзвичайно одноманітна.

2

Обсяг роботи складає приблизно третину від встановленої норми. Побудоване висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення. Наявна невідповідність стилю і типу мовлення, частини тексту непропорційні, допускається вживання слів у невластивому їм значенні.

3

За обсягом робота складає менше половини від норми; висловлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідовність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки. Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше і чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова тексту.

Середній Бали цього рівня заслуговують учні, які будують текст, що за критерієм обсягу, повноти відтворення інформацій і зв’язності значною мірою задовольняє вимоги, але за іншими критеріями результати істотно нижчі.

6

Письмове висловлювання за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується уже певною завершеністю, зв’язністю, проте наявна невідповідність плану висловлювання ( не розкриті мікротеми, порушений Порядок їх викладу); має місце використання зайвої другорядної інформації, не пов’язаної з темою чи основною думкою твору. Розкриття теми має бути повнішим, грунтовнішим і послідовнішим. Трапляється порушення лексичної сполучуваності слів та вживання в одному словосполученні або реченні спільнокореневих слів.

9

За обсягом робота наближається до норми, у цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але роботі властива поверховність висвітлення теми, основна думка не проглядається, бракує єдності стилю (вживання слів і висловів іншого стилю, невдале використання експресивної лексики та емоційно забарвлених засобів), невдалі узагальнення, висновки.

12

За обсягом твір учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але відсутня доказовість думки, наявний брак самостійної позиції. Трапляються недоліки, пов’язані з використанням лексичних засобів, які не відповідають основній думці висловлювання та обраному стилю.

Достатній Балів цього рівня заслуговують учні, які досить вправно будують текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще трапляються недоліки.

15

Учень(учениця) створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст твору, вдало добирає лексичні засоби, але в роботі є недоліки, наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її викладу, відсутність частини важливої інформації, необхідної для повного розкриття теми та основної думки; основна думка не аргументується тощо.

18

Учень(учениця) будує достатньо певне, осмислене висловлювання, відповідне заявленій темі, у цілому грунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи. Мають місце стилістичні (змішування лексики різних стилів), граматичні (вживання однотипних конструкцій) помилки.

21

Учень(учениця) будує послідовний, повний, логічно викладений текст; у цілому розкриває тему, висловлює основну думку; вдало добирає лексичні засоби, проте ще наявна недостатня доказовість думки, певний брак самостійних суджень, виразної особистісної позиції.

Високий Балів цього рівня заслуговують учні, які вправно за змістом і формою будують текст твору; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставляти різні погляди на той самий предмет

24

Учень(учениця) будує послідовний, повний текст твору, враховує комунікативне завдання, наявна доказовість думки, самостійних суджень. Певним чином аргументує різні погляди на проблему. Наявна чітка теза перед аргументами, використані мовні конструкції “я вважаю…”, “на мою думку…”. Робота відзначається багатим словниковим запасом, дотриманням граматичних правил, додержанням стильової єдності й виразності тексту; але за одним з критеріїв допущений недолік.

27

Учень(учениця) будує послідовний текст, котрий відповідає комунікативному завданню – враховано мовленнєву ситуацію, адресата мовлення та мету спілкування. Висловлює власну думку – особистісне ставлення до написаного виявляється у реченнях, які починаються зі слів “на мою думку…”, “мені здається, що…”, “я вважаю…” та ін. Учень добирає переконливі докази для обгрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю.

30

Учень (учениця) створює яскраве, оригінальне за думкою висловлення відповідно до теми твору; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливість використання тієї чи іншої інформації для розв’язання певних життєвих проблем. Висловлення побудовано логічно і послідовно, зроблено висновок. Робота вирізняється багатством слововживання, граматичною правильністю.

Критерії оцінювання з історії літератури (15 балів) 1 – 5 балів Учні називають етапи розвитку всесвітнього літературного процесу, основних представників того чи іншого періоду, основні ознаки, характерні для певної епохи чи напряму.

5 – 10 балів Учні повинні назвати:

основні фактори, що впливають на розвиток літературного процесу, визначати особливості кожного літературного напряму, його світоглядні принципи; наводити приклади літературних творів певного періоду, вказати основні мотиви цих творів; знати життєвий та творчий шлях представників тієї чи іншої епохи; показати зв’язок літератури з іншими видами мистецтва, її роль у культурному та суспільному житті; дати визначення понять з теорії літератури певного періоду.

10 – 15 балів Учні повинні вміти:

вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей художніх творів певного періоду; орієнтуватися в основних філософських концепціях певної доби; розуміти й усвідомлювати світобачення кожного періоду розвитку літератури; володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури у контексті зазначеної доби; вміти визначити місце і значення вивчених творів у доробку письменника та літературному процесі певного періоду.

Критерії оцінювання теорії літератури

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І Початковий

1

Учень називає окреме літературне поняття, термін

2

Учень розуміє загальний зміст літературознавчого поняття і терміну і може відтворити його суть окремим реченням

3

Учень розуміє загальне значення літературознавчого поняття, терміну і дає його коротке визначення

ІІ Середній

4

Учень має уявлення про зміст і значення поняття, терміну, дає його визначення, співвідносить його із твором, що вивчається

5

Учень володіє знаннями літературознавчих термінів і понять та добирає необхідні з них для аналізу твору, знаходить приклади у тексті

6

Учень аналізує художній текст, самостійно даючи визначення літературних явищ і понять

ІІІ Достатній

7

Учень володіє літературними поняттями і термінами, використовує їх для аналізу твору, робить спробу зрозуміти задум автора твору, висловлює власну оцінку

8

Учень використовує відомі поняття і терміни для аналізу тексту; розуміє задум автора, має уявлення про головні закономірності перебігу літературного процесу; добирає докази на підтвердження власної думки

9

Учень, використовуючи вивчені літературознавчі поняття і терміни, самостійно аналізує художній твір; розуміє головні закономірності перебігу літературного процесу, оцінює окремі літературні явища, вміє аргументувати власні судження

ІV. Високий

10

Учень знає головні закономірності перебігу літературного процесу, володіє поняттями і термінами з теорії літератури, всебічно аналізує літературний твір, сприймає його з розумінням задуму і стилю автора

11

Учень сприймає кожний конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах, вільно володіє поняттями і термінами, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює літературні явища

12

Учень досконало аналізує та інтерпретує художній текст, характеризуючи кожен конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах; оцінює головні закономірності перебігу літературного процесу; робить власні літературні спроби

Орфографічна пунктуаційна

Бал

Лексична граматична стилістична

Бал

0

12

1

12

1 негруба

11

2

11

1

10

3

10

1+1 негруба

9

4

9

3

8

5-6

8, 7

4

7

7-8

6, 5

5-6

6

9-10

3, 2

7-8

5

9-10

4

11-12

3

13-14

2

15

1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: На допомогу вчителеві. Критерії оцінювання зі світової літератури
На допомогу вчителеві. Критерії оцінювання зі світової літератури
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email