|  | 

Проектна робота в бібліотеці

Краєзнавчий проект

Учнів середньої ланки (5-9 класів)

Валівської середньої

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня

“Моє Криворіжжя – село Валове”

Бібліотекар: Тоцька

Світлана Вікторівна

С. Валове

2010-2011 н. р.

Актуальність :

Економічні, соціальні, політичні і культурні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві вимагають якісного формування особистості, як компетентної, досвідченої, життєздатної людини. Інноваційний освітній простір ХХІ століття будуть визначати особистісне зорієнтоване навчання, проектні, ігрові технології кооперативного навчання, технології дистанційного навчання.

Як зазначено в Державному стандарті базової і повної середньої освіти “У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки, зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати і застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності”.

Бібліотека, як соціокультурний центр в школі, осередок духовної та просвітницької роботи, сприяє виконанню освітянських вимог. Краєзнавство є одним з провідних напрямків діяльності бібліотек, і це – характерна риса нашого часу, коли українське суспільство приділяє значну увагу вихованню патріотизму, знанню вітчизняної історії та літератури. Не випадково, ще в 2002 році в Україні була затверджена “Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року”.

Мета Програми – популяризація краєзнавчих досліджень, залучення широких мас громадськості до національної культурної спадщини, сприяння формуванню у громадян свідомості про свою відповідальність за збереження духовних багатств.

Краєзнавча робота бібліотек України регламентується Законом “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Положенням про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України” (Наказ №314 від 11.06.96 р.).

Головним завданням бібліотеки є виховання досвідченого, компетентного учня – читача, який вміє орієнтуватися у великому обсязі інформації, постійно відчуває потяг до здобуття нових знань, до самоосвіти та самореалізації. Дуже важливо також вміти правильно проаналізувати одержану інформацію, зберегти, переробити та передати її, створити нову інформацію на якісно новому рівні.

Підвищення інтересу сучасного учня до читання літератури та періодичних видань, створення позитивного іміджу читача, виховання в учнів любові до рідної землі, рідного краю, формування патріотичних почуттів, використання інноваційних технологій в роботі бібліотеки – саме на це спрямований наш проект.

Паспорт проекту:

Керівник проекту: Тоцька Світлана Вікторівна, бібліотекар школи.

Консультанти проекту:

– Роман (бессмертное произведение)юк Валентина Василівна, вчитель історії;

– Бєла Тетяна Олексіївна, вчитель української літератури.

Мета проекту: вивчення рідного краю, пошуки нових відомостей, виховання в учнів почуття поваги і гордості за рідне село, бережливе ставлення до природи рідного краю, до своєї народної культури, активізувати й стимулювати розумову і пізнавальну діяльність учнів, розширити їхній кругозір.

Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту: історія рідного краю, українська література.

Термін проведення проекту: Листопад 2010р. – січень 2011р.

Вік учнів, на який розрахований проект: 13-14 років.

Склад проектних груп: “Дослідники” – Демидович Сергій, Андрєєв Ігор, Захарченко Наталя, Шляпцев Сергій, Валецька Марина;

“Натуралісти” – Юрков Сергій, Фурса Сергій;

“Аматори” – Бондаренко Світлана, Щербаков Олександр, Бородіна Ганна.

Тип проекту: Міжпредметний, дослідницький, творчий.

Задачі проекту:

ü навчитися здобувати інформацію з різних (суперечливих) джерел, опрацювати їх;

ü навчитися проводити опитування й обробляти результати;

ü розвивати навички усного і писемного зв’язного мовлення;

ü навчитися оформлювати результати проектної роботи.

Анотація: Проект це творча, дослідницька та міжпредметна діяльність, носить він також і виховний аспект, адже виробляє в учнів відповідальне ставлення до свого завдання, створює атмосферу співтворчості педагогів й учнів, навчає толерантному ставленню до чужої думки та креативному підходу до вирішення питань.

Етапи реалізації проекту:

І. Діагностично-прогностичний – Листопад 2010р.

Мета :

ü визначити сучасний інтерес читачів до минулого та сьогодення рідного краю (краєзнавства);

ü залучення учнів до проекту.

Зміст:

Ø створення мобільних групп учнів для участі у роботі проекту.

ІІ. Етап дослідження – грудень 2010р.

Мета:

ü організація в процесі колективної проектної діяльності творчого потенціалу учнів та учнівських колективів.

Зміст:

Ø збір інформації, обробка та аналіз результатів;

Ø обговорення та проведення інтерактивних форм і методів роботи з учнями;

ІІІ. Етап визначення ефективності в роботі – січень 2011р.

Мета:

ü реалізація творчих надбань учасників проекту у практичній діяльності.

Зміст:

Ø Презентація проекту;

Ø Підготовка матеріалів для впровадження у практичну діяльність.

Очікуваний продукт: Створення збірки з краєзнавства та комп’ютерної презентації “Моє Криворіжжя – село Валове”(додаток 1).

Валівська СЗШ

І-ІІІ ступеня

Учнівський проект

“Книга в житті моїх односельців”

Керівник: бібліотекар Тоцька С. В.

2010-2011 н. р.

Паспорт проектної роботи

Організатор: Тоцька Світлана Вікторівна, бібліотекар Валівської середньої

Загальноосвітньої школи.

Мета проекту: Розкрити значення книги в житті людини, активізувати та популяризувати сімейні читання, розвивати мовлення, пам’ять, логічне мислення, виховувати бережливе ставлення до книги, бажання більше читати, прищеплювати любов до рідного краю, до своїх односельців, близьких.

Анотація: Це, по-перше, дослідницька діяльність читачів, по-друге, вивчення запитів та читацьких уподобань у своєму селі, поштовх до літературної діяльності.

Термін проведення

Проекту: жовтень 2010р.

Вік учасників проекту: 10-11 років

Склад проектної групи: Учні 5 класу (11 учнів)

Типологія проекту:

O За домінуючою у проекті діяльністю – дослідницький;

O За характером координації проекту – з відкритою, явною координацією;

O За характером контактів – учні одного класу.

Проблемні питання:

ü Збагачення власного досвіду;

ü Виявлення читацьких уподобань односельців та своєї родини;

ü Вміння сприймати, осмислювати та оцінювати джерела

ü інформації.

Вихідний продукт проекту:

– виставка подарованих книг, вікторина “Книжковий лабіринт” (додаток 2);

– випуск газети та буклетів “Книга – вірний друг” (додаток 3);

– випуск збірки “Золота скарбниця читача” (додаток 4).

Хід роботи над проектом

І. Визначення мети і завдань.

ІІ. Планування діяльності.

Завдання для груп.

Група “Журналісти” – досліджувала читацькі вподобання односельців, провела опитування “Улюблені книги моєї родини”.

Група “Пошуковці” – знайомилася з висловами, прислів’ями та приказками про книгу та читання.

Група “Юні аматори” – складала власні вірші, створювали збірку.

ІІІ. Виконання проекту.

Кожна група активно і старанно працювала, відшукувала інформацію. Учні опрацювали цей матеріал, презентували свою роботу. У результаті було підготовлено газету і буклети “Книга – вірний друг”, виставка подарованих книг, випущено збірку “Золота скарбниця читача”.

І V. Обговорення та презентація групами етапів планування проекту.

Звіт групи “Журналісти” –

– Ми провели опитування серед наших односельців “Улюблені читацькі вподобання”

Відповіді розподілилися наступним чином:

“Детектив. Пригоди. Фантастика” – 40%;

“Класика” – 25%;

“Лірика” – 10%;

“Український фольклор. Казки. Легенди” – 25%.

Звіт групи “Пошуковці” –

– Ми провели пошукову роботу в шкільній та сільській бібліотеці, знайшли багато висловів, прислів’їв та приказок про значення книги та читання.

Звіт групи “Юні аматори” –

– Зібрали добірку власних віршів, найкращі будуть розміщені у збірці “Золота скарбниця читача”.

– Міні – виставка подарованих книг, вікторина.

Валівська середня загальноосвітня школа

І-ІІІ ступеня

Учнівський проект:

“Довічний солдат пам ‘ Яті –

Олександр Володимирович Векленко”

Бібліотекар Тоцька С. В.

2010-2011 н. р.

Організатор проекту: Бібліотекар школи Тоцька Світлана Вікторівна.

Тип проекту: Інформаційний, дослідницький, літературно-творчий.

Навчальні предмети: Історія рідного краю, література.

Термін проведення: Лютий 2011 р. (1місяць).

Клас: 7-8кл.

Кількість учнів: 10

Анотація: Проект “Довічний солдат пам’яті – Олександр Володимирович Векленко” в першу чергу носить інформаційний, дослідницький та літературно-творчий характер, ознайомить з життєвим та творчим шляхом нашого земляка. Стане у нагоді для вчителів історії, літератури та бібліотекарів.

Мета проекту: ознайомити учнів з життєвим та творчим шляхом О. В. Векленка, навчити аналізувати твори, відстежити зв’язок історичного минулого Криворіжжя із сьогоденням, вміти висловлювати свою точку зору, виховувати любов до рідного краю, повагу до односельців, людей старшого віку.

Очікувані результати: Учні навчаться планувати свій час та створювати продукт (літературна вітальня) згідно критеріїв, здобувати інформацію з різних джерел (газет, збірок, інтерв’ю), систематизувати інформацію у вигляді презентації, отримають досвід публічного виступу під час захисту проекту.

Етапи реалізації проекту:

І етап: Вибір теми проекту, визначення цілей та завдань, розподіл обов’язків, робота з джерелами для створення електронної фотогалереї, ознайомлення з окремими творами, їх характеристика.

Вихід: Створення електронної фотогалереї.

ІІ етап: Аналіз творчості О. В. Векленка, підготовка сценарію літературної вітальні.

Вихід: узагальнення зібраної інформації з теми у формі літературної вітальні.

ІІІ етап: Завершення аналізу отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів, уточнення форми проведення літературної вітальні та електронної фотогалереї.

Вихід: Захист проекту.

Матеріально-технічне, інформаційно-технічне та методичне забезпечення:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Проектна робота в бібліотеці
Проектна робота в бібліотеці
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email