|  | 

Тестова контрольна робота з української літератури для 11 кл. Тема:”Творчість поетів-шістдесятників”

Українська література, 11 клас

Контрольна робота №5

Українська поезія другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Творчість В. Симоненка, Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського, Л. Костенко, В. Стуса.

Тести

Не є характерною для поетів-шістдесятників рисою творчості:

А гуманізм

Б культ свободи

В активний патріотизм

Г соціалістичний реалізм

Д духовний аристократизм

У назві збірки В. Стуса “Веселий цвинтар” використано

А метонімію

Б синекдоху

В оксиморон

Г персоніфікацію

Д алітерацію

3. Кого Олесь Гончар назвав “витязем молодої української поезії”?

А В. Стуса

Б Л. Костенко

В. В. Симоненко

Г. Д. Павличка

Д. М. Вінграновського

Наведіть приклади його віршів.

4 .Хто з поетів-шістдесятників здобув славу неперевершеного поета-пісняра?

А В. Стус

Б Л. Костенко

В. В. Симоненко

Г. Д. Павличко

Д. М. Вінграновський

Наведіть приклади його пісень.

5 .Кому з поетів були притаманні футуристичні та сюрреалістичні шукання?

А В. Стусу

Б Л. Костенко

В. В. Симоненко

Г. І. Драчу

Д. М. Вінграновському

Наведіть приклади його віршів

6. Встановіть відповідність між назвою збірки та прізвищем автора

А В. Стус 1. “Корінь і крона”

Б Л. Костенко 2. “Любов і ненависть”

В. В. Симоненко 3. “Тиша і грім”

Г. Д. Павличко 4. “Цю жінку я люблю”

Г. М. Вінграновський 5. “Неповторність”

Д І. Драч 6. “Дорога болю”

7. Встановіть відповідність віршового розміру рядкам з вірша:

А Думою тугу розвіюю, 1 ямб

Щоб був я завжди такий, 2 хорей

Яким мене мати вродила 3 дактиль

І благословила в світи. 4 анапест

В. Стус 5 амфібрахій

Б Був молодий і гарний був на вроду.

І жив, і вмер, як личить козаку.

Л. Костенко

В Я вибрала долю собі сама.

І що зі мною не станеться –

У мене жодних претензій нема

До долі – моєї обраниці.

Л, Костенко

Г Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

В. Симоненко

Г. Але осінь зійшла по плечі,

Осінь, ви і осінній час…

М. Вінграновський

8. Установіть відповідність:

Назва твору

“Я…” “Балада про соняшник” “Задивляюсь у твої зіниці” “Сеньйорито акаціє, добрий вечір…”

Уривок твору

А Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Б Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.

В Ми – це народу одвічне лоно,

Ми – океанна вселюдська сім’я.

Г але осінь зійшла по плечі,

Осінь, ви і осінній час…

Д І застиг він на роки і на століття

В золотому німому захопленні…

9. Установіть відповідність між назвою твору і символом:

А “Сеньйорито акаціє, добрий вечір…” 1 соняшник

Б “Задивляюсь у твої зіниці” 2 вишита сорочка

В “Балада про соняшник” 3 червоні блискавиці

Г “Два кольори” 4 осінь

Д “Я…”

10. Поясніть терміни:

Балада

Образ-архетип

Роман (бессмертное произведение) у віршах

11. Назвіть проблеми, порушені Ліною Костенко в романі у віршах “Маруся Чурай”, опишіть його композицію.

12. а) Напишіть відгук на одну з поезій шістдесятників. Мотивуйте у відгуку свій вибір.

Б) Доведіть власне розуміння слів: “Ми – не безліч стандартних “я”, а безліч всесвітів різних, спираючись на творчість поетів-шістдесятників.

В) поміркуйте над проблемою “Значення творчості поетів-шістдесятників у сучасному літературному процесі”

Nbsp;

Відповіді до тестових завдань

1. Г

2. В

3. В

4. Г

5. Г

6. А-6, Б-5, В-3, Г-2, Г-4, Д-1

7. А-3, Б-1, В-5, Г-2, Г-4

8. 1-В, 2-Д, 3-Б, 4-Г

9. А-4, Б-3, В-1, Г-2

10. Балада – поетичний жанр історико-героїчного, соціально-побутового або фантастичного змісту із напруженим драматичним сюжетом і трагічним закінченням.

Образ-архетип – це найзагальніший прообраз, який виростає з колективного, зокрема національного, позасвідомого; прообраз, початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень.

Роман (бессмертное произведение) у віршах – один із жанрів ліро-епосу, який відповідає вимогам роману як великого розповідного твору й водночас зберігає особливості поезії.

Проблеми:

Таїна, сила й незбагненна, часто безжальна логіка любові; Фатальне зіткнення духовного й матеріального, піднесеного й приземленого в людському житті; Доля як наслідок вибору між цими цінностями; Шляхетність і вірність як шлях порятунку, пристосуванство й зрада як шлях до загибелі; Творець і суспільство, нелегка, але висока місія митця в історії свого народу; Славна й трагічна боротьба народу за свою державність.

Композиція:

Широке коло проблем зумовило необхідність ускладненої, “багатоярусної” композиції. В основі твору – дві наскрізні взаємопов’язані сюжетні лінії: доля Марусі й доля України.

Роман (бессмертное произведение) складається з дев’яти розділів:

“Суд” – знайомство з персонажами та їхніми характерами;

“Полтавський полк виходить на зорі” – образ українського народу, який воює за свою волю;

“Сповідь” – спогади Марусі про історію її нещасливого кохання, подану на широкому етнографічно-побутовому тлі полтавського життя ХVІІ ст.$

“Гінець до гетьмана” – розширення просторових меж твору: відображення життя більшої частини україни, образу Богдана Хмельницького як творця української держави;

“Страта” – емоційне, психологічне напруження подій; “Проща” – своєрідний інтелектуальний центр роману, осягнення історії України, проблем її існування;

“Дідова балка”, “Облога Полтави”, “Весна, і смерть, і світле воскресіння” – три останні розділи поєднані одним сюжетним стрижнем – облогою Полтави польським військом. Зосередження на цих подіях умотивовує жанрову специфіку роману як історичного. Продовжується й завершується розробка основних характерів.

Розвиток подій у романі – лінійний, ускладнений спогадами Марусі, які не руйнують цілісності твору.

Тести і відповіді до них складені за матеріалами підручника:

Мовчан Р. В., Авраменко О. М., Пахаренко В. І. Українська література: Підручн. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / наук. ред. Р. В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011. – 352 с.: іл.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Тестова контрольна робота з української літератури для 11 кл. Тема:”Творчість поетів-шістдесятників”
Тестова контрольна робота з української літератури для 11 кл. Тема:”Творчість поетів-шістдесятників”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email