|  | 

“Творчі якості вчителя” Виступ на педраді

Виступ на педраді “Модель компетентного вчителя”

За темою “Творчі якості вчителя”

“Педагогічна праця не творчою не буває, і не може бути, адже неповторні діти, обставини, особистість самого вчителя, і усіляке педагогічне рішення повинно виходити з цих завжди нестандартних факторів. Якщо ж ці дії людини, що працює з дітьми, не враховують цих особливостей, то її праця лежить уже за межею того, що називається словом “педагогічний”.

М. М. Поташник

Таким чином, педагогічна діяльність – це прояв постійної різнобічної творчості.

З позиції філософії Творчість – діяльність людей, що змінює природний і соціальний світ у відповідності з цілями і потребами людини на основі об’єктивних законів реальної дійсності.

Мета педагогіки творчості – формування творчої особистості, для якої характерна стійка, високого рівня спрямованість на творчість, творчий стиль в одному або кількох видах діяльності.

Головними ознаками творчості (за М. Поташником) є: створення нового або суттєве удосконалення відомого; оригінальність, неповторність продукта діяльності, її результатів; взаємозв’язок творчості і самотворчості, тобто творча людина постійно працює над собою, над творенням нового.

Творчість педагога виглядає як вища форма активної діяльності вчителя по перебудові педагогічної дійсності, в центрі якої стоїть Учень. При цьому педагогічна творчість буде мати місце, якщо перетворювальна діяльність Учителя характеризується такими показниками, як систематичне переосмислення своєї діяльності у світлі наукових теоретико-педагогічних знань, створення своєрідних і ефективних шляхів рішення професіонально-творчих задач в конкретний момент педагогічної дійсності, що сприяє становленню самостійної професійної позиції.

Компоненти творчості набуваються педагогом протягом всієї професіональної діяльності. Через психічну діяльність здійснюється удосконалення компонентів творчості, на базі яких формується самостійна професійна позиція: від професіоналізма до майстерності – від майстерності до сподвижництва.

Центральним компонентом педагогічної майстерності вважається психолого-педагогічне мислення, що обумовлює творчість у педагогічній діяльності. Мислення майстра педагогічної праці характеризується самостійністю, гнучкістю та швидкістю. Воно спирається на розвинену здатність до педагогічних спостережень і творчу уяву, що є головною основою передбачення, без якого не можливе педагогічне мистецтво.

Таким чином, головним в педагогічній майстерності визначається творчість. Найчастіше творчість проявляється у здатності з максимальною ефективністю, кожен раз по-новому, й обгрунтовано застосовувати у навчальному процесі різноманітні методи і форми навчання і виховання, професійні знання і особисті якості. Разом з тим вона (творчість) проявляється у створенні педагогічних ідей, способів навчально-виховної діяльності, в умінні розв’язувати нетипові задачі.

Як правило, майстерність пов’язують з великим досвідом педагога, який досконало володіє своєю професією.

Класик російської сучасної педагогічної науки Кан-Калик визначив свій підхід до сутності педагогічної творчості як особистісний, що мені імпонує, включивши до нього органічну взаємодію творчого процесу педагога і учнів. “Творчий процес педагога розглядається як діяльність, що напрямлена на постійний розв’язок нескінченної кількості навчально-виховних задач у змінних обставинах, під час яких педагогом виробляються і втілюються у спілкуванні оптимальні, органічні для даної педагогічної індивідуальності, не стандартизовані педагогічні рішення, опосередковані особливостями об’єкта – суб’єкта педагогічного впливу”.

Які умови потрібні для того, щоб вчитель розвивався творчо?

морально-психологічний клімат колективу; стимулювання до нестандартних рішень; матеріальна база; свобода критики; проведення дискусій; вплив особистості керівника; наявність вільного часу.

Таким чином, щоб наш колектив розвивався творчо, треба:

точність в усьому; дисципліна; самовдосконалення; натхнення; вміння слухати критику; увага; воля; впевненість у власних силах; здатність доводити справу до кінця; високий загальний рівень розвитку; знання своєї справи.

Які якості творчого педагога дозволяють виявити і розвити творчий потенціал учня?

педагогічний такт; здатність до співчуття; творча уява; артистизм; вміння ставити несподівані питання; створення проблемної ситуації; заохочення вчителем дитячої уяви; педагогічна спостережливість.

Найбільш важливі якості, характерні для творчої особистості:

Прагнення до самореалізації, проявляється в реалізації своїх творчих сил і здібностей, у постійному зростанні та збагаченні власних внутрішніх можливостей, у підвищенні якості своєї професійної діяльності. Захопленість роботою як покликанням – ототожнення себе з професією, глибоке задоволення й разом з тим постійна готовність до вдосконалення. Аудентичність особистості. Щира і відкрита поведінка у ставленні до себе і до інших. Незалежність суджень.

Здатність особистості висловлювати свої судження, не пристосовуючись до поглядів інших. Упевненість у власних силах. Адекватна оцінка своїх сил і можливостей, що грунтується на досвіді; вибір цілей і завдань, які особистість здатна вирішувати на високому рівні; відсутність невиправданої тривожності під час вибору і реалізації завдань. Індивідуальність і гнучкість. Здатність самостійно ставити нові цілі, а також змінювати їх при зміні умов діяльності, вести інших за собою, бути оригінальними і об’єктивними під час вирішення виникаючих проблем. Критичність і високий ступінь рефлексії.

Постійна увага до адекватності своїх дій і вчинків, нетерпимість до недоліків і необдуманих рішень, уміння учитися на помилках, постійний аналіз і осмислення власної діяльності, її засад і ціннісної сутності. Сприйняття і відкритість до нового. Поєднання зрілої думки і свіжого сприйняття, радість пізнання нового, незвичного, оригінального; несприйняття всього стереотипного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: “Творчі якості вчителя” Виступ на педраді
“Творчі якості вчителя” Виступ на педраді
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email