|  | 

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ

РОЗДІЛ ІІ. ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Короткий огляд розвитку літературознавчої думки

13. УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ

Як чітко окреслена наукова дисципліна теорія літератури в Україні сформувалася тільки у XX столітті, яке ознаменувалося значними досягненнями і позначене не менш відчутними втратами на ниві науки про літературу, пов’язаними з драматичними подіями вітчизняної історії: спробою здобути державність після революції 1917 року, приходом до влади більшовиків і насаджуванням тоталітарної системи, розколом українського літературознавства на радянське та емігрантське, посиленням соціологічних тенденцій тощо.

Уже в перші десятиліття XX сторіччя в українському літературознавстві працювали такі відомі дослідники, як С. Єфремов, М. Грушевський, А Кримський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, Л. Білецький. З літературознавчими працями виступали Леся Українка, М. Дашкевич, М. Коцюбинський, B. Стефаник, А. Чайковський та інші.

Одним з найвідоміших вітчизняних літературознавців початку XX століття був Сергій Олександрович Єфремов (1876-1939 рр.). Його фундаментальна праця “Історія українського письменства” (IV видання, 1924 р.) вигідно відрізнялася від усіх відомих досі праць подібного типу, а саме О. Огоновського (“Історія літератури руської”, 1887- 1894 рр.), І. Франка (“Нарис історії українсько-руської літератури”, 1910 р.), М. Возняка (“Історія української літератури”, 1920-1924 рр.), Б. Лепкого (“Начерк історії української літератури”, 1909-1911 рр.), М. Зерова (“Нове українське письменство”, 1924 р.). У передмові до головної праці свого життя С. Єфремов стверджував: “Історія письменства є історія ідей, а не книг, і через те з творів письменства до неї можуть увіходити тільки ті, що становлять неминучий етап в ідейному процесі літературного розвитку, що позначені печаттю творчості і таланту.

Цим самим викидається за межі історії письменства усе, що ні змістом, ні формою не може служити кільцем у ланцюзі літературного розвитку, не позначене печаттю творчості, – все те шумовиння в письменстві, що випливає на верх і пропадає, ніякого сліду не лишивши. Такий літературний баласт має свою ціну для бібліографії, для статистики писаного чи друкованого паперу, але історії письменства робити з ним нема чого” .

Основи такого підходу до аналізу розвитку літератури закладені в ідеях німецького науковця Гатнера, який започаткував так звану історичну школу в літературознавстві. “Письменство у кожного народу має величезну вагу як вираз творчої сили нації, з одного боку, та міжнародного єднання і впливів, з другого. Кожне національне письменство, зазнаючи помітних і непомітних впливів од інших письменств, все-таки органічно переробляє й перетворює їх і виявляє тим самим натуру даної нації, її ідеали і змагання, її інтереси й потреби. Письменство в цілому скрізь виступає оборонцем покривджених, утіхою од життєвої буденщини, – тією втіхою, що підіймає дух людський, привчає його не за скороминуще й буденне вболівати, а добувати високе й вічне з окрушин життя, запалює його тим святим незадоволенням сучасністю, невпинно жене людство уперед і далі – все вперед і далі” , – таку характеристику дав С. Єфремов письменству, надзвичайно високо оцінюючи його роль в історичному розвиткові свого народу.

Одним із перших у вітчизняному літературознавстві C. Єфремов запропонував власну періодизацію літературного процесу в Україні: доба національно-державної самостійності (від найдавніших часів до кінця XIV ст.); доба національно-державної залежності (кінець XIV – кінець ХУІІІ ст.); доба національного відродження (кінець XVIII ст. – до наших часів).

Іншою, не менш вагомою постаттю в історії українського літературознавства перших десятиліть XX століття є Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934 рр.). Його фундаментальна праця “Історія української літератури” (1923-1927 рр.) – “не лише взірець дослідження відомого в 20-х рр. зводу старої української літератури (останній її том завершується осмисленням літературного процесу України на межі XVII-XVIII ст.), а передусім – ключ до справді наукового прочитання словесної творчості народу, реставрації її витоків і родоводу, аналізу усної та писемної спадщини українських авторів” .

Принципово новим у підходах М. Грушевського до історії літератури свого народу є те, що він її витоки вбачав не в XIV або XV столітті, як вважали чимало російських літературознавців у дореволюційну добу та їхні послідовники в радянські часи, а набагато раніше. Аналізуючи український фольклор, різноманітні його жанри (обрядові пісні, легенди, фантастичні казки, приповідки, магічні казання, заклинання тощо), вчений дійшов висновку, що усна народна творчість українців зародилася ще в IV-IX століттях нашої ери. Саме вона стала праосновою писемної літератури, яка існує з X – XI століть.

П. Кононенко зазначає: “Досить ознайомитися з розділами глав: поезія і слово, поетичний образ у слові, багатство синонімів у примітивних мовах, поезія і ритм, забава і праця, просторовий і часовий ритм у творчості, початки пластики й тоніки, “настроєве” значення хору й танцю, магічне значення ритму, а далі – пісня індивідуальна й колективна, головні прикмети родоплемінного ладу, диференціація поезії у зв’язку з її розвоєм і диференціацією суспільною, соціальна й культурна обстановка української творчості, головні моменти в розвою української словесності й цикли її традиції, інтернаціональне й національне – і стане очевидною новаторська суть методу дослідження” . Глибина аналізу, широта охоплення фактичного матеріалу, влучність спостережень над текстами дає підставу для тверджень, що М. Грушевський є творцем українського системного літературознавства, яке послуговується різними принципами аналізу (текстологічним, біографічним, культурологічним, соціологічним, історико-порівняльним, лінгвістичним, етико-філософським, психологічним, естетичним тощо). Здійснення вченим аналізу вітчизняної літератури свідчить, що він розумів її як історію еволюції достатньо розвиненої художньої системи, естетично багатої за змістом і національної за формою.

Серед досягнень українського літературознавства перших десятиліть XX століття слід відзначити роботу історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії наук (ВУАН). Відділом з часу його заснування в 1919 році було видано 20 випусків “Записок”, пізніше “Збірників”, та тримісячника “Україна”, випуск яких припинився після утвердження тоталітарних порядків у СРСР наприкінці 20-х – на початку 30-х років.

Розвиткові вітчизняного літературознавства сприяло створення в Харкові Інституту Тараса Шевченка (1926 р.), який пізніше став Інститутом української літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України (нині Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України). Вчені цієї науково-дослідної установи займалися вивченням історичного розвитку національної літератури, психології творчого процесу, естетики художнього слова, поглиблено аналізували творчу спадщину класиків, зокрема Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки.

Високу оцінку серед науковців одержали праці з поетики “Наука віршування” Б. Якубського, “Мова та поезія” Б. Навроцького, “Як будувати оповідання” М. Йогансена, “Поетика новели” Г. Майфета. У вищих навчальних закладах працювали перспективні молоді літературознавці М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, які продовжували традиції старших поколінь українських учених. їхні наукові досягнення були виразно репрезентовані такими працями, як “Нове українське письменство” (1924 р.), “До джерел” (1926 р.), “Від Куліша до Винниченка” (1929 р.) М. Зерова, “Шевченко і декабристи” (1926 р.), “Пушкін в українській літературі” (1927 р.), “З новітнього українського письменства” (1929 р.) П. Филиповича, “Леся Українка” (1927 р.) М. Драй-Хмари. В емігрантських колах Праги високу оцінку здобула праця Л. Білецького “Основи української літературно-наукової критики” (“Спроба літературно-наукової методології”) (1925 р.).

Леонід Тимофійович Білецький (1882-1955 рр.) є одним із найвидатніших вітчизняних літературознавців, чий життєвий шлях у найбільш плідні роки проходив за межами України. За твердженням Миколи Ільницького, “естетична концепція Л. Білецького найповніше розроблена в його праці “Перспективи літературно-наукової критики” (1924 р.)” . Дослідник показав своє бачення проблеми художнього твору. В його інтерпретації науковець повинен враховувати такі моменти: попереднє вивчення тексту, біографію автора, його світоглядні позиції, творчі симпатії та антипатії. Саме ж поняття тексту виступає провідним у баченні науковця.

Текст – це взаємодія різних його складових – внутрішньої та зовнішньої форм, сюжету, мотивів тощо.

У фундаментальній праці “Основи української літературно-наукової критики” Л. Білецький простежив рух національного літературознавства від давніх поетик XVII – XVIII століть до студій українських науковців початку XX століття. Вчений виділив основні напрями та школи в європейському літературознавстві та особливості їх прояву на українському грунті.

Суперечності у трактуванні традицій і новаторства в теоретичних працях пореволюційної доби, посилення вульгарно-соціологічних тенденцій у літературі вилилося в літературну дискусію (1925-1928 рр.), яка порушила глобальні питання літературного розвитку. З одного боку, прагнення до самобутності української літератури, урізноманітнення її форм, методів і стилів, боротьба з масовізмом і просвітянством, а з іншого – наполегливе намагання уніфікувати художню творчість, звести її до обслуговування ідеологічних настанов під гаслами єдиної методології.

В дискусії взяли участь письменники, літературознавці та критики практично всіх творчих об’єднань тієї доби: “Плугу” і “Гарту”, футуристів і неокласиків, ВУСППу і ВАПЛІТЕ тощо. В епіцентрі дискусії опинився М. Хвильовий, який у циклах памфлетів “Камо грядеши”, “Думки проти течії”, серії статей “Апологети писаризму”, памфлеті “Україна чи Малоросія” порушив питання про прилучення української літератури до європейського мистецтва. Позиція М. Хвильового мала надійну підтримку авторитетних учених і письменників М. Зерова, П. Филиповича, М. Куліша, М. Могилянського та інших. Однак і опонентів у М. Хвильового виявилося чимало: від партійних функціонерів А. Хвилі, Л. Кагановича аж до самого Й. Сталіна.

Літературна дискусія перетворилась на ідеологічну. На адресу М. Хвильового та його однодумців посипалися звинувачення у “націонал-ухильництві”, а термін “хвильовізм” став набувати зловісного забарвлення як синонім фашизму. Тодішні ідеологи й численні їхні прибічники з письменницьких організацій ВУСПП, “Плуг” дедалі активніше стали відшукувати в літературознавстві прояви всіляких ворожих сил. У теорії почався прискорений процес ревізії усталених поглядів на мистецтво.

За основу методології літератури радянської доби брався класовий підхід. Старе літературознавство оголошувалося хибним, оскільки воно не враховувало впливів на мистецтво класової ідеології та політики. Відомі теоретики М. Филипович, А. Шамрай, М. Зеров, Б. Навроцький, А. Дорошкевич були оголошені апологетами ворожих для радянського суспільства класових доктрин.

З’явилися теоретичні дослідження, які з вузькосоціологічних позицій розглядали літературу, зводили її роль до класової ілюстрації соціально-економічних формацій (“Поетика” Д. Загула, “Організація жовтневої літератури” В. Коряка, “Марксівська метода в “літературознавстві” П. Петренка). Особистість письменника, його індивідуальний творчий стиль, поетика, мова аналізувалися тільки в соціально-політичному плані. Прикметною є праця В. Коряка “Українська література”, що витримала кілька видань наприкінці 20-х – на початку 30-х років.

Характеризуючи доробок своїх попередників, авторів історій української літератури, В. Коряк виходив з вульгарно-соціологічних засад в оцінці літературного процесу. “Єфремівщина останнім часом виявилася як ідеологія бльоку куркульні й поміщицтва… Його національна ідея є ідея безоглядної фашистської літератури” . “На назву соціологічної претендує історія літератури Грушевського” ; “Історія літератури Лепкого була виявом модерністичної реакції, початком розладу буржуазної літератури. Згодом Лепкий опинився на найправішому фланзі літературного фронту” .

Сам же В. Коряк пропонував таку періодизацію, як “література феодальна”, “література поміщицька”, “література буржуазна”. Й подібні погляди були непоодинокі. Навіть деякі майбутні помітні діячі українського літературознавства в діаспорі стояли на схожих позиціях, приділяли багато уваги проблемам творчого методу.

Зокрема, в дискусії з питань творчого методу радянської літератури, що велася на сторінках журналу “Критика”, Григорій Костюк, оцінюючи з вульгарно-соціологічних позицій стан розвитку національної літератури, зазначав: “Кожна клясова література не існує як щось іманентне, одірване, незалежне від клясового оточення тощо. Кожна клясова література має свою художню творчу методу, а вже звідси – свій стиль. Отже, й не може пролетарська література зреалізувати свою художню гегемонію без своєї творчої методи, без своєї художньої системи. І тому не дивно, що за це точиться неабияка боротьба… На сьогодні пролетарська література не може ще похвалитися жодним твором, де метода пролетарської літератури – діалектичний матеріалізм, знайшла б собі повну й всебічну конкретизацію, практичне застосування.

Це, розуміється, не значить, що в нас нічого не зроблено в цьому напрямі. Зовсім ні. І твори Ів. Ле, і твори Епіка, і Микитенка, і Первомайського, і Коцюби, і Панча, і багатьох інших мають у собі елементи справжньої діалектики, справжнього матеріялістичного, клясового розуміння події, фактів тощо” .

23 квітня 1932 року ЦК ВКП(б) прийняв постанову “Про перебудову літературно-художніх організацій”, відповідно до якої усі письменницькі організації були ліквідовані й затверджено оргкомітет зі створення єдиної спілки радянських письменників. У цю добу ведеться полеміка з приводу визначення єдиного методу радянської літератури. У теоретичних працях В. Коряка, Б. Коваленка, Я. Савченка, С. Шупака та інших пропонувалися назви цього методу: пролетарський, тенденційний, героїчний, монументальний реалізм, діалектико-матеріалістичний метод тощо.

Перший з’їзд радянських письменників офіційно закріпив за методом літератури в СРСР назву соціалістичний реалізм.

Масові репресії 30-х років фізично знищили кращі сили українського літературознавства. В теорії запанував вульгарний соціологізм. Проблема художньої вартості явищ мистецтва стала зводитися до пошуків соціального еквівалента. І хоча пізніше погляди В. Переверзєва та його послідовників були визнані помилковими, впродовж десятиліть вони домінували в радянському літературознавстві.

Провідне місце в літературознавстві радянської доби в Україні належало Олександрові Івановичу Білецькому (1884-1961 рр.). Предметом його наукових пошуків у галузі теорії літератури були природа і функції літератури, психологія творчого процесу, розвиток методів і стилів, проблема читача. Вагомими є його теоретико-літературні праці: “В майстерні художнього слова” (1923 р.), “До побудови літературних стилів” (1931 р.), “Проблема синтезу в літературознавстві” (1940 р.), “Поетика драми” (1950 р.), “Про специфіку літературного мистецтва” (опублікована після смерті, 1984 р.). І хоча ознаки вульгарно-соціологічного трактування літературних явищ внаслідок історичних обставин мали місце в науковому доробкові О. Білецького, він, як зазначив відомий американський україніст Г. Костюк, “став одним із найвидатніших справжніх провідних учених в українському літературознавстві” .

У повоєнну добу певні здобутки українського літературознавства пов’язані з “хрущовською відлигою”, яка дозволила реабілітувати частину незаконно репресованих письменників, повернути до літературного процесу їхні твори, вільніше обговорювати деякі літературознавчі проблеми, особливо ті, що стосувалися класичної літератури. Нові підходи до оцінки мистецтва, спрямовані на його демократизацію, внесло покоління молодих літературознавців і критиків (І. Дзюба, М. Коцюбинська, Є. Сверстюк, І. Світличний та ін.), яких пізніше назвали “шістдесятниками”. їх підтримала молодь (Ю. Барабаш, І. Зуб, В. Дончик, М. Ільницький, В. Фашенко та ін.), чиї статті й перші монографії тоді з’явилися друком.

У 1967- 1971 роках виходить восьмитомна “Історія української літератури”, яка хоча й містила в собі соціологічні підходи в оцінці явищ літератури, але за обсягом матеріалу, добором імен і творів була найбільшою працею подібного гатунку в українському літературознавстві. Серед здобутків вітчизняних учених слід назвати п’ятитомний бібліографічний словник “Українські письменники” (1960-1965 рр.), бібліографічний покажчик “М. Т. Рильський” (1967 р.), двотомний “Шевченківський словник” (1967-1977 рр.).

У 80-ті роки виходить двотомна “Історія української літератури” (1987-1988 рр.), п’ятитомна “Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті” (1987-1992 рр.), з 1988 року почали видавати “Українську літератури)’ енциклопедію” у п’яти томах.

Не заперечуючи окремих досягнень у розвиткові теорії літератури повоєнних років (Л. Новиченко, Д. Затонський, С. Крижанівський, Г. В’язовський, пізніше – М. Жулинський, В. Брюховецький, Г. Сивокінь, Р. Гром’як, О. Шпильова, М. Наєнко та ін.), не можна не помітити й значних втрат, пов’язаних з надмірною ідеологізацією всіх сфер суспільного життя. Чимало сил теоретиками було спрямовано на обслуговування категорій партійності та класовості мистецтва, на доведення правомірності єдиного методу радянської літератури – соціалістичного реалізму, що не сприяло об’єктивному дослідженню української літератури.

У повоєнні роки у США, Канаді, Німеччині та деяких інших державах утворилися своєрідні осередки українського емігрантського літературознавства, у яких працювали такі відомі вчені, як Г. Костюк, Ю. Лавріненко, Ю. Шерех (Шевельов). Однією з найпомітніших праць зарубіжного літературознавства стала книга Ю. Лавріненка “Розстріляне відродження” (1959 р.).

Фундаментальністю позначалися “Історія української літератури” (1956 р.) Д. Чижевського, монографічні дослідження Б. Кравціва, І. Фізера, Г. Грабовича, Б. Рубчака, Л. Рудницького, Л. Онишкевича, Ю. Шереха (Шевельова).

Українським літературознавцям з діаспори належать і окремі теоретичні праці, такі як “Курс теорії літератури” В. Державина, “Нариси з теорії літератури” І. Кошелівця, дослідження з віршування І. Качуровського.

Зі здобуттям незалежності України зроблено перші кроки в напрямку заповнення “білих плям” в українському літературознавстві. Свідченням цього є більш об’єктивні й повні

“Історія української літератури XX століття” (за редакцією В. Дончика) у двох книгах (1994-1995 рр.; 2-ге вид. – 1998 р.), “Історія української літератури XIX століття” (за редакцією М. Яценка) в трьох книгах (1995-1996 рр.), третій том “Української літературної енциклопедії”, “Літературознавчий словник-довідник” (за редакцією Р. Гром’яка, Ю. Коваліва та ін., 1997 р.), праця М. Наєнка “Українське літературознавство: Школи. Напрями. Тенденції” (1997 р.), “Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія” (упорядник П. Федченко) у трьох книгах.

Теоретичні й історико-літературні здобутки останніх років, а ще більше потенційні можливості українського літературознавства переконують, що воно не зупинилося у своєму розвиткові, як і раніше, активно займається осмисленням літературного процесу, накреслюючи магістральні напрями розвитку науки про літературу на найближчі десятиліття.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Твір на тему: УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email