|  | 

Управління навчальним закладом

Управління навчальним закладом

Реформування освітньої галузі в Україні зумовило необхідність модернізації системи державного управління освітою, в тому числі й загальною середньою, спрямування її на забезпечення й всебічне поліпшення якості освіти, впровадження технологій систематичного оцінювання та прогнозування розвитку системи освіти, тобто системи моніторингу якості освіти та освітніх послуг, та формування ефективних механізмів державно – громадського управління освітою.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. спрямовує діяльність керівників на пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління освітою, які мають утверджуватися як державно – громадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням, що розширює управлінські можливості громадської думки.

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною школою за таких умов як:

– велике зростання інформаційних потоків;

– неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних;

– робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації;

Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації. Інформаційне середовище комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №12 з профільними класами має такі складові: фізична, психологічна та інтелектуальна.

Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу виступають адміністрація, учителі, учні, батьки. Інформаційними потоками є структура навчального закладу, навчальний план, штатний розклад, тарифікація тощо.

Єдине інформаційне середовище комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №12 з профільними класами – це система, у якій на інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки. Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:

– під час формування інформаційного освітнього середовища є можливість розв’язання проблеми змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища;

– інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси;

– під час створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу зростає значимість ІКТ – компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому просторі школи.

Управління навчальним закладом

1. “Керівниковий” рівень. Одноосібне управління комплексом здійснює директор.

2. “Адміністративний” рівень. Для забезпечення управління навчально-виховним процесом, організації наукової і методичної роботи, становлення індивідуальності та творчого відношення до життя на всіх етапах шкільного дитинства, визначення рівня навчености та розвитку у навчально-виховному комплексі діють посади заступника директора з навчально-виховної роботи, заступника директора з виховної роботи, заступника директора з адміністративно-господарчої частини.

3. “Адміністративно-громадський рівень”. На цьому рівні працюють керівники методичних об’єднань, творчих груп. Його створено для делегування управлінських повноважень та демократизації процесу управління.

4. “Педагогічний” рівень, на якому відбувається педагогічне управління навчальним процесом.

5. Структура управління має і “Учнівський” рівень, який є одним із суб’єктів навчально-виховного процесу та впливає на визначення змісту освіти, вибору форм та методів навчання.

6. Концепція розвитку навчального закладу.

Концепція розвитку навчального закладу є основним документом, на якому базується програма розвитку школи. Концепція розвитку школи розроблена у відповідності з державною програмою “Освіта”(Україна ХХІ століття), основними положеннями Конституції України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепцією загальної середньої освіті(12 річна школа), іншими державними нормативними документами, що стосуються розвитку і реформування освітньої галузі.

Така багаторівнева систем управління створює умови для саморозвитку, самоаналізу, самокорекції учасників навчального процесу на кожному рівні, можливість планувати та організовувати злагоджену діяльність у всіх підрозділах, вимірювати та оцінювати ефективність процесу, спрямовувати його на подальший розвиток. Зв’язки між елементами системи управління мають інтеграційний характер.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Твір на тему: Управління навчальним закладом
Управління навчальним закладом
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email