|  | 

Урок – тренінг “Робота над створенням проекту”

Методичний кабінет

Комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74”

Дніпропетровської міської ради

Урок – тренінг

Робота над створенням проекту

” Єдність організму і середовища його існування”

Вчитель Циганенко Н. Г.

М. Дніпропетровськ

2011

Мета:

Навчальна : поглибити знання учнів про середовище існування живих організмів; сформувати навички й уміння швидко адаптуватися до змінюваних економічних та соціальних умов, орієнтуватися в різноманітних життєвих ситуаціях; Розвивальна: розвивати пізнавальні навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, формувати критичне мислення учнів; встановлювати причинно – наслідкові зв’язки чинників навколишнього середовища та особливостей будови й функціонування організмів; Виховна: виховувати уміння працювати в колективі; стимулювати потребу учнів у самореалізації, самовираженні.

В учнів, що виконують проекти, формуються проектні навички:

– проблематизація,

– цілепокладання,

– планування,

– пошукові (дослідницькі) навички,

– комунікативні навички,

– презентаційні навички,

– рефлексивні навички.

Вид проекту: Середньостроковий ознайомлювально – орієнтовний екологічний груповий проект.

У процесі проектної діяльності формуються наступні компетенції:

1. Рефлексивні вміння:

– уміння осмислити завдання, для вирішення якого недостатньо знань;

– вміння відповідати на запитання: чого потрібно навчитися для розв’язку задачі;

2. Пошукові (дослідницькі) вміння:

– вміння самостійно залучати знання з різних галузей;

– уміння самостійно шукати інформацію в інформаційному полі;

– уміння знаходити декілька варіантів вирішення проблеми;

– уміння висувати гіпотези;

– уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

3. Уміння та навички роботи у співпраці:

– вміння колективного планування;

– вміння взаємодіяти з будь-яким партнером;

– вміння взаємодопомоги в групі у вирішенні спільних завдань;

– навички ділового партнерського спілкування;

– уміння знаходити і виправляти помилки в роботі інших учасників;

4. Менеджерські вміння та навички:

– вміння проектувати процес (продукт);

– вміння планувати діяльність, час, ресурси;

– вміння приймати рішення і прогнозувати їхні наслідки;

– навички аналізу власної діяльності.

5. Комунікативні вміння:

– уміння вступати в діалог, задавати питання і т. д.;

– вміння вести дискусію;

– вміння відстоювати свою точку зору;

– вміння знаходити компроміс;

– навички інтерв’ювання, усного опитування;

6. Презентаційні уміння і навички:

– навички монологічного мовлення;

– вміння впевнено тримати себе під час виступу;

– артистичні уміння;

– вміння користуватися комп’ютерно-орієнтованими засобами наочності при виступі;

– вміння відповідати на незаплановані питання.

Переваги групових проектів:

– в проектній групі формуються навички співпраці.

– проект може бути виконаний найбільш глибоко і різнобічно.

– на кожному етапі роботи над проектом, як правило, є свій ситуативний лідер: лідер-генератор ідей, лідер-дослідник, лідер-оформлювач продукту, лідер-режисер презентації, кожен учень, залежно від своїхвмінь та нахилів, активно включається в роботу на певному етапі.

Хід уроку

І. Організація, привітання. – – – 2 хв.

Епіграфом до уроку я взяла слова ” В одних людей вигляд прірви викликає розпач, а в інших – думку про міст…”

А що викликає у вас вигляд прірви? (слайд № 2)

Тож, щоб налаштуватися на продуктивну роботу під час уроку, я хочу сказати, перед якою б прірвою ви не стояли навчаючись в школі, по іншу сторону вас завжди будуть чекати ваші друзі – вчителі. (слайд № 3-5)

ІІ. Мотивація навчання ( повідомлення теми та мети уроку, постановка перед учнями навчальної проблеми). – – – 3 хв.

Завдання проекту (слайд № 6)

Опанувати предметною й тематичною лексикою Познайомитися…. (для кожної групи – відповідно до теми) Навчитися шукати інформацію в різних джерелах; визначити її вірогідність, залежно від типу джерела ( стаття в газеті, стаття у Вікіпедії, стаття в підручнику, стаття в енциклопедії, тощо) Набути навичок порівняння Набути вміння вести діалог і суперечку Набути навичок аргументації, оформлення своїх думок, участі в дискусії Навчитися оформляти результати своїх пошуків Навчитися ілюструвати свої повідомлення Навчитися спільно працювати над завданням Навчитися представляти свою роботу, аргументувати свою позицію

Зміст нашого проекту буде таким:

– назва теми проекту;

– актуальність проекту, проблема;

– основні і проблемні питання;

– цілі і завдання проекту;

– гіпотеза вирішення проблеми;

– форма подання результатів проекту та відповідно до неї оформлені матеріали;

– використана література та інформаційні ресурси;

– відомості про автора/авторів проекту;

– проблеми, з якими зіткнулися автори у ході роботи над проектом, як вирішували їх, чому навчилися;

– коротка анотація проекту.

ІІІ. Робота над проектом. – – – 35 хв

За розділами: (слайд № 7)

Назва проекту (Автори та керівник проекту) Актуальність проекту, його значущість

( екологічне обгрунтування)

Мета проекту Проблема проекту ( можливі наслідки, хто зацікавлений) Очікувані результати Хронологічна послідовність дії для досягнення мети

Планування проекту: (слайд № 8)

Визначення джерел необхідної інформації Визначення способів збору й аналізу інформації Встановлення міжпредметних зв’язків Визначення способу представлення результатів(презентація, відеокліп, журнал) Установлення критеріїв оцінки результатів Розподіл завдань між членами групи (слайд № 9)

Дослідження (слайд № 10-11)

Визначення інструментів дослідження (інтерв’ю, опитування, спостереження, експеримент…. ) Створення етапів дослідження Робота з джерелами інформації

( в кінці роботи – список використаної літератури)

Історична довідка Складання термінологічного словника Складання сценарію презентації Оформлення звіту, підготовка презентаційних інформативних матеріалів Формулювання висновків Попередній захист проекту Доопрацювання проекту ( з урахуванням зауважень та рекомендацій) Показ результатів у формі усного звіту зі слайдовою презентацією Підбиття підсумків

ІV. Підведення підсумків. – – – 5 хв.

(слайд № 12-14)

Анкета

Яке значення для тебе особисто мають знання та вміння, отримані в результаті роботи над проектом?

Мені це знадобиться в майбутньому. Мені просто цікаво. Значення не мають.

Що викликало найбільші труднощі?

Пошук інформації. Комунікація в групі. Необхідність публічного виступу. Інше (що саме?).

Як ти почувався під час презентації?

Впевнено, бо добре володію інформацією. Легко, бо поряд зі мною друзі. Мені важко, бо матеріал надто науковий.

Мені було байдуже.

З яким настроєм ти працював над проектом?

Було цікаво. Не дуже цікаво. Не цікаво взагалі.

Як ти вважаєш, чи потрібні взагалі проекти?

Так. Ні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Урок – тренінг “Робота над створенням проекту”
Урок – тренінг “Робота над створенням проекту”
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email