|  | 

Урок української мови в 7 класі

Конспект уроку української мови в 7 класі

Тема: Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо

Тема уроку: Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо

Мета: Розширити уявлення про правопис прислівників; ознайомити з правилами написання прислівників через дефіс, разом, окремо; вчити користуватись словниками; розвивати в учнів мовленнєві уміння і навички, а саме: лексичні, словотвірні, правописні – орфографічні та пунктуаційні, творчу активність учнів; виховувати культуру мовлення, культуру оформлення письмових робіт.

Тип уроку: урок вивчення нової інформації.

Обладнання : таблиці що ілюструють правила правопису прислівників, орфографічні словники, картки для індивідуального виконання учнями

Хід уроку

І. Організаційна частина

Привітання, перевірка готовності до уроку.

– Доброго дня! Зараз урок української мови.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання.

– Що було задано додому на попередньому уроці?

– Як виконали вправи? Чи були труднощі під час виконання? Які саме?

2. Повторення теоретичного матеріалу. Фронтальне опитування.

– Яку частину мови розглядаємо?

– Яку тему з розділу вивчено на попередньому уроці?

– Розкажіть правила правопису не і ні з прислівниками.

– Які існують виключення?

ІІІ. Повідомлення теми уроку. Мотивація.

– Сьогодні на уроці ми познайомимось із особливостями правопису прислівників (разом, окремо, через дефіс).

– Будемо вчитись утворювати прислівники від числівників. Умінню використовувати прислівники в усному мовленні.

– Самостійно формулювати правила правопису прислівників.

– Під час уроку будемо застосовувати правила правопису у тренувальних вправах.

ІV. Опрацювання нового матеріалу.

1. Дефіс у прислівниках.

1.1. Правопис

Українські прислівники:

Російські прислівники:

По-перше, по-людські, будь-ях,

Як-небудь, коли небудь, де-небудь,

Ледве-ледве, по-нашому

Во-первых, по-человечески, кое-как,

Как-нибудб, когда-либо, где-нибудь,

Едва, по-нашему

– Порівняйте написання прислівників у російській і українській мовах.

– Які висновки можна зробити?

– Пригадайте вивчене вивчене на уроках російської мови про написання дефіса у прислівниках.

– Ознайомтесь з поданою таблицею. Сформулюйте правила.

Після префікса по – у

Прислівниках з суфік-

Сами – е, – и, – ому, – ему

Після префіксів

Будь-, казна-,

Хтозна-

Перед суфіксами

– небудь, – таки,

– то, от

При складанні

Слів, однакових,

Чи близьких за значенням

По-перше

По-братськи

По-сучасному

Будь-як

Казна-коли

Хтозна-де

Де-небудь

Де-таки

Якось-то

Ледве-ледве

Де-не-де

Віч-на-віч

1.2. Практична робота. Виконання вправ.

– Відкрийте підручник на с.115, розгляньте Вправу 2 28 .

– Спишіть текст, вставте пропущені букви і доберіть із довідки потрібні за змістом прислівники, поясніть правопис, користуючись таблицею.

– Поясніть правопис прислівників: Там-сям, тихо-тихо, коли-не-коли, хтозна-звідки, по-своєму, бозна-куди.

1.3. Вправи на словотвір прислівників

– Утворіть префіксально-суфіксальним способом прислівники від числівників Третій, четвертий, п’ятий, Десятий, восьмий.

Приклад: Перший – по-перше.

1.4. Користуючись таблицею перепишіть текст, розкриваючи дужки. Вправа 2 32

– Зробіть фонетичний розбір слова сльози

1.5. Вправа з розвитку мовлення

– Складіть зв’язне усне висловлювання про написання прислівників через дефіс.

2. Написання прислівників разом і окремо.

2.1. Правопис

– Перекладіть українською мовою прислівники:

Влево, без вести, вокруг, сверху, снизу, справа, неудобно, постепенно, иногда, тотчас, одновременно, мимоходом.

– Пригадайте правила їх написання в російській мові.

– Сформулюйте правила написання прислівників разом, використовуючи таблицю.

Прислівники, утворені

За допомогою префіксів

Прийменникового

Походження

Прислівники з

Префіксами

Прийменникового

Походження, якщо в

Слові є суфікси: – о, – е

(-є), – и, – ки, – у (-ю), – а

(-я), – і

Прислівники, утворені

Злиттям основ слів

Набік, зараз, заміж,

Повік, отут, униз

Напевно, втретє,

Безвісти, насправжки,

Знизу, справа, вгорі

Горілиць, праворуч,

Мимохідь

– Прислівники, які пишуться окремо, перевіряються за словником.

2.2. Робота з підручником.

– Вправа 2 3 8. Випишіть з тексту прислівники і поясніть їх написання.

– Вправа 2 40 .Спишіть, розкриваючи дужки. З двома парами словосполучень складіть речення.

2.3. Робота зі словником

– Вправа 2 43(усно) . Користуючись орфографічним словником поясніть правопис прислівників.

– Користуючись словником синонімів складіть синонімічні ряди до прислівників:

Даремно, несподівано, удавано, сміливо

2.4. Завдання з розвитку мовлення.

– Опишіть відомий вам трудовий процес, уживаючи прислівники.

V. Домашнє завдання.

Вивчити правила параграфів №21,22

Підручник, с.117 Вправа 234

Підручник, с122 Вправа 247

– Перекладіть українською мовою, порівняйте написання прислівників у російській та українській мовах.

VI. Підсумок Уроку

– Про що нове дізналися? Які правила правопису вивчили?

– Що незрозуміле було?

Учні повинні знати:

– Поняття “Прислівник”

– Правила правопису прислівників у яких зустрічається дефіс

– Правила написання прислівників разом і окремо

Учні повинні вміти:

– Володіти правилами правопису прислівників

– Виділяти прислівники з мовного потоку

– Робити фонетичний і морфологічний розбір слів

– Користуватися допоміжними таблицями

– Використовувати орфографічний та синонімічний словники

Додаткові завдання для реалізації диференційного підходу

Картки для індивідуального виконання

1 . Доберіть синоніми до поданих прислівників, поясніть написання цих слів.

ЗРАЗОК : Часто-густо

Тишком…, гидко…, любо…, рано…

2. Утворіть від прислівників Коли, де, чому, як, десь, куди нові додаванням префіксів.

3. Доберіть до поданих слів спільнокореневі прислівники, поясніть, як вони утворені.

ЗРАЗОК : Скакати – вскач.

Перед, осінь, привіт, два, день, гора, відомий, різний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Урок української мови в 7 класі
Урок української мови в 7 класі
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email