|  | 

ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Художня взаємодія в перебігу літературного процесу може бути двох видів: Міжнаціональною та Внутріш-ньонаціональною. Міжнаціональна взаємодія поділяється на внугрішньорегіональну й міжрегіональну. Внутрі-шньорегіональна взаємодія – це взаємовплив окремих національних літератур певного регіону, приміром слов’янських чи германських літератур. Міжнаціональна взаємодія може розвиватися як на особистому рівні окремих великих письменників (наприклад, М. Коцюбинський і М. Горький, П. Тичина і Л. Арагон), так і на рівні зв’язків окремих національних літератур (наприклад, українсько-російські, українсько-польські, українсько-грузинські літературні взаємини) і всієї художньої культури окремих народів (візантійська культура вагомо вплинула на розвиток літератури та мистецтва Київської Русі).

Літературна взаємодія може відбуватися в межах однієї доби (російсько-українські та українсько-російські взаємозв’язки радянської доби), а інколи виходити далеко за її межі (глибоко патріотичні твори давніх письменників, зокрема “Слово о полку Ігоревім”, безпосередньо впливали на літературу про Велику Вітчизняну війну, скажімо, на роман О. Гончара “Прапороносці”, епіграфи до кожної з трьох частин якого взяті зі “Слова”).

Художні відкриття, зроблені одним народом, можуть через тривалий час вплинути на розвиток духовної культури інших. Епіцентром міжнаціональних літературних взаємин стали Греція доби античності, Італія – епохи Відродження, Франція – часів класицизму, Англія – доби романтизму.

Схожість етапів соціально-економічного розвитку різних народів, попри певну асинхронність у поступальній еволюції їхніх літератур, зумовлює чимало спільного в художній свідомості людства, закладаючи надійний фундамент міжнаціональних літературних взаємовпливів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email