|  | 

Використання ІКТ та можливостей Інтернет на уроках іноземної мови

Визначення сучасного етапу розвитку суспільства як постіндустріального, інтенсивний розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій, перехід від знаннєвої парадигми освіти до компетентнісної, визнання необхідності освіти протягом всього життя людини – все це визначає необхідність широкого використання інформаційних технологій в системі освіти в цілому та при викладанні окремих навчальних предметів зокрема.

Ряд сучасних вітчизняних наукових досліджень присвячено вивченню особливостей використання інформаційно-комунікативних технологій в освіті. Наукові праці Олійника В. В. присвячені теоретико-методологічним основам дистанційної освіти дорослих, Кухаренка В. М. – теоретичним та методичним засадам дистанційного навчання у ВНЗ та ЗНЗ. Розробці, впровадженню та аналізу ефективності сучасних програмних педагогічних засобів присвячено праці Редько В. Активно досліджують можливості використання мережі Інтернет при підготовці та проведенні уроків Вовковінська Н., Калиндрузь Л. (спілкування в мережі Інтернет), Анака В. (електронна пошта), Войченко О., Солопов А. (пошук у мережі Інтернет), Базурін В., Закомірний І. (створення веб-сайтів), Іштуків В. В. (ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі), Данилова О., Манако В., Манако Д. (створення та використання мультимедіа).

Разом з тим в науково-методичній літературі недостатньо уваги приділяється питанням, що стосуються критеріїв визначення доцільності використання інформаційно-комунікативних технологій для вирішення дидактичних завдань уроку іноземної мови в цілому, окремих його етапів, впливу використання ІКТ на підвищення інтересу до вивчення англійської мови, мотивації навчальної діяльності.

Основним підгрунтям для використання комп’ютерних технологій у викладанні іноземної мови для нас стали ідеї провідного вченого-методиста Є. А. Пасічника, який стверджує, що “наочність у навчанні може забезпечити успіх лише тоді, коли вона диктується логікою навчального процесу, коли наочні образи (образи-картини, що з’являються перед учнями на дисплеї комп’ютера) на уроках розумно поєднуються із словом учителя” .

На підставі вищевикладеного у процесі застосування КТ на уроках іноземної мови, було враховано ряд положень і застережень педагогічної науки:

– надмірність у використанні наочності веде до певних диспропорцій у розвитку конкретного і абстрактного мислення учнів;

– робота з комп’ютером не повинна сприйматися як розважальна “вставка” у процес вивчення іноземної мови, а має розглядатися як органічна активізуюча складова частина пізнавального процесу;

– КТ можуть застосовуватись на всіх етапах вивчення мови, під час розгляду всіх тем і розділів шкільної програми.

Пріоритетними у галузі впровадження КТ ми вважаємо також такі положення:

– вчителі залишаються головними особами в організації пізнавальної діяльності учнів; комп’ютери є лише допоміжними інструментами їх педагогічної діяльності;

– застосування комп’ютерів має відбуватися з урахуванням педагогічних і ергономічних вимог навчання;

– найважливішою властивістю КТ є постійний зворотний зв’язок, тобто кожний визначений програмою момент повинен не тільки видавати інформацію про стан навчального об’єкта та його потреби, але і вносити необхідні корективи у навчально-виховний процес;

– КТ застосовуються для раціоналізації та інтенсифікації навчальної діяльності учнів при виконанні дослідницьких і самостійних робіт;

– КТ сприяють інтенсифікації роботи учасників навчально-виховного процесу.

Серед пріоритетних напрямків застосування КТ з іноземної мови ми обираємо такі, де КТ застосуються для:

– пошуку та отримання додаткової інформації;

– розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, зокрема для реалізації варіативного компонента навчальних програм, більш повного задоволення особистісно орієнтованих запитів учнів;

– користування базами даних, необхідних для функціонування навчально-виховного процесу і здобуття певного рівня освіти;

– формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування;

– комплексного застосування КТ з іншими видами дидактичних засобів.

З огляду на це застосування КТ для вивчення іноземної мови знайшло свою реалізацію в наступних напрямках:

1) використання Інтернету, компакт-дисків для виконання практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання;

2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп’ютера, що слугує наочним посібником. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп’ютера на уроці. Ефективність і доступність цього напряму полягає у тому, що для оптимізації процесу навчання достатньо мати предметний кабінет, який обладнано комп’ютером і додатковим демонстраційним монітором.

Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій має низку переваг:

– забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи;

– формує навички аналітичної і дослідницької діяльності;

– забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок;

– заощаджує час студента, необхідний для вивчення курсу.

Дослідження показують, що необмежені об’єми інформації, які представлені в мережі Інтернет, цікаві форми роботи з текстом, запропоновані в формі вправ та завдань, сприяють формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках іноземної мови, можна стисло визначити так:

– посилення мотивації навчання;

– активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);

– індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

– урізноманітнення форм подання інформації;

– урізноманітнення типів навчальних завдань;

– створення навчального середовища, яке забезпечує “занурення” учня в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації;

– постійне застосування ігрових прийомів;

– забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

– можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо.

Таким чином, використання мультимедії сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Твір на тему: Використання ІКТ та можливостей Інтернет на уроках іноземної мови
Використання ІКТ та можливостей Інтернет на уроках іноземної мови
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email