|  | 

Використання методу проектів на уроках суспільствознавчих дисциплін

Мотивація проектного навчання

Особистісний підхід до навчально – виховного процесу передбачає переорієнтацію свідомості вчителя, погляду на особистість учня та на себе як цінність та самоцінність. Тоді навчально – виховний процес набуває особистісного спрямування. Сьогодні, коли перед школою стоїть завдання розвитку особистості, критичного мислення та гуманізації освіти, на уроках потрібно використовувати широкий спектр особистісно орієнтованих технологій. Ключову роль в освітній діяльності відіграє надання учневі можливості вибору для нього як суб’єкту діяльності способів просування до мети, адже ” не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її” (Б. Паскаль).

Отже, сучасний вчитель має володіти навичками педагогічного проектування. Проектне навчання – організація навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань – проектів.

Успіх реалізації проектно-технологічної діяльності, як одного з найефективніших способів розвитку творчості, самостійності учнів, їх прагнення до ідеально-перспективного перетворення світу за допомогою креативних дій та операцій у процесі створення конкретного продукту – проекту, потребує від вчителя особливої стратегії й тактики педагогічної дії, професійної поведінки. Це обумовлено специфікою змісту та структури проектної діяльності. Такі умови перетворюють вчителя на організатора та співучасника пізнавальної діяльності своїх учнів. Проект спонукає учня виявити інтелектуальні здібності, моральні та комунікативні якості, продемонструвати рівень оволодіння знаннями й загально навчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самореалізації.

Під час здійснення проекту учні синтезують знання, інтегрують інформацію суміжних дисциплін, шукають більш ефективні шляхи вирішення завдань проекту, спілкуються один з одним. Сучасний проект – це дидактичний засіб пізнавальної діяльності, розвитку креативного мислення і, водночас, формування певних особистісних якостей. Педагогічним результатом проектної діяльності є нові уміння і компетентності. Але головний результат – це вміння моделювати.

В сучасній науці з’явився новий термін – “продуктивна педагогіка”. Саме проектна діяльність – це завжди продуктивна педагогіка: завжди є реальний продукт, учень бачить результати своєї праці. Використання проектних методів на уроках робить учнів самостійними, пристосованими до життя, що вміють орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, сприяє розвитку пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвитку критичного мислення, навичок інформаційної діяльності.

Деякі визначення дефініції “проект”:

П – послідовність взаємопов’язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення оригінального і водночас певного результату. (Ф. Бегьюлі)

Р – це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, що виконуються з метою практичного чи теоретичного розв’язання значущої проблеми. (Є. Полат)

О – це інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. (Л. Ващенко)

Е – передбачає активну й мотивовану участь школярів у процесі його виконання. (Вудхел)

К – означає ситуацію творчості, в якій людина перестає бути власником ідеї, щоб отримати шанс наштовхнутися на щось нове, здивуватися, виявити його у своїй творчості. (Енциклопедичний словник)

Т – змістовно обгрунтована і документально оформлена ініціатива, спрямована на досягнення освітніх цілей в межах певного часу. (Л. Гурьє)

Проектна діяльність

Ознаки навчального проекту:

ü педагогічна значимість;

ü наявність можливостей щодо формування навичок соціально-цінної поведінки;

ü наявність практичної життєвої справи;

ü комплексний підхід до вивчення явища;

ü наявність активності та самостійності учнів;

ü суспільно-значуща спрямованість.

Алгоритм проектної діяльності та навчального дослідження:

Планування навчальних дій – Виявлення проблеми – Обгрунтування її практичної значимості – Створення банку проектів – Відбір теми проекту – Створення тимчасового творчого колективу – Визначення масштабів роботи, рамки інтеграції з іншими предметами, терміни їх виконання – Розподіл обов’язків при загальній рівноправності учасників – Консультації, навчальні семінари – Виконання проекту – Ознайомлення з літературою, збір фактів, спостережень, доказів – Аналіз і синтез зібраних даних – Підготовка і написання повідомлення, створення презентації – Виступ – Аналіз роботи, оцінювання.

Лист планування проекту.

Автор проекту_________________________________________________________________

Тема навчального проекту_______________________________________________________

Навчальний курс________________________________________________________________

Творча назва проекту____________________________________________________________

Дидактична мета проекту_______________________________________________________

Методичні задачі проекту________________________________________________________

Проблемне питання проекту______________________________________________________

Самостійні дослідження учнів_____________________________________________________

Предметно – змістова галузь (інтеграція):

Основи здоров’я  Іноземна мова 

Фізична культура  Музика 

Українська мова  Математика 

Природознавство  Трудове навчання 

Образотворче мистецтво  Інформатика 

Провідна діяльність учасників проекту:

Дослідницька  Ознайомлювально – інформаційна

Прикладна  Творча 

Пошукова  Рольова 

Віковий склад учасників проекту:

Однієї вікової групи

Різновіковий 

Характер координації:

Безпосередній 

Прихований 

Форма представлення результатів проекту________________________________________

Джерела та зміст інформації:

Зміст Джерело

___________________ ________________________

___________________ ________________________

Стисла анотація проекту_______________________________________________________

Тривалість проекту:

Короткостроковий (кілька уроків) _________________________________

Середньої тривалості (тиждень – місяць)___________________________

Довгостроковий (більше місяця)____________________________________

Програмно – технічне забезпечення проекту :

Технічне оснащення_____________________________________________________________

Друкований матеріал_____________________________________________________________

Інтернет-ресурси________________________________________________________________

Інше___________________________________________________________________________

Оцінювання діяльності учнів (опис прийнятих критеріїв)______________________________

План захисту проекту____________________________________________________________

Критерії оцінювання проектної діяльності учнів

Кульмінацією будь – якого проекту, логічним завершенням є презентація та об’єктивна оцінка проведеної роботи та досягнутих результатів. (Н. Абашина)

Саме незалежна аудиторія, що не брала участі в роботі над проектом, надає можливість зіставити думку учасників та думку спостерігачів про конкретне матеріальне вираження результатів роботи команди. Важливим є визначення параметрів зовнішнього оцінювання проектів. Перелік критеріїв оцінювання необхідно розробити й заздалегідь оголосити учасникам. Підходити до оцінювання результатів проектної діяльності з позицій звичайної шкільної оцінки неможливо.

Робота над проектом передбачає значний творчий компонент, автор проекту має право на власне нестандартне бачення проблеми. Все це робить процедуру оцінки проекту несхожим на оцінювання іншої шкільної роботи. В школах Міжнародного Бакалаврату розроблена чітка система критеріїв оцінки персональних проектів учнів.

Орієнтовний перелік критеріїв оцінювання проекту:

Обгрунтування й постановка мети, планування шляхів її досягнення; Повнота використання інформації, різноплановість її джерел; Творчий та аналітичний підхід до роботи; Відповідність вимог оформлення письмової частини роботи; Аналіз процесу і результатів роботи; Особиста зацікавленість автора; Якість проведення презентації.

Критерії оцінювання стають своєрідною інструкцією при роботі над проектом, адже проект – це погляд, кинутий вперед.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Використання методу проектів на уроках суспільствознавчих дисциплін
Використання методу проектів на уроках суспільствознавчих дисциплін
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email