|  | 

Використання проектної технології

Сучасна освіта ставить своєю метою створення оптимальних умов для підготовки школярів до самостійної активної участі у суспільній і трудовій діяльності. Є діти з особливими потребами, зокрема діти з вадами зору, в яких виникають серйозні перешкоди для нормального протікання процесів пізнання і праці, що викликає необхідність особливої уваги до такої категорії дітей у навчальних закладах. Усунення цих труднощів можливо лише в результаті врахування загальних для осіб з патологією зору закономірностей психічної діяльності, а також виявлення особливостей сприйняття навчального матеріалу, характерних тільки для слабозорих.

Особливим завданням спеціальних освітніх закладів є корекція розвитку дітей. Навчальні програми для дітей зі зниженим зором поряд із загальноосвітніми вирішують і специфічні завдання, спрямовані на корекцію вторинних відхилень у розвитку дітей, обумовлених порушенням зору. У них повністю реалізується корекційно – розвивальна спрямованість спеціального навчання, конкретизовано шляхи і засоби корекції недоліків сенсорного, розумового, мовленнєвого і особистісного розвитку дітей з вадами зору.

Доведено, що 95% інформації про оточуючий світ мозок людини отримує через зір. Зір є визначним у формуванні уявлень дитини про предмети та явища, їх ознаки, просторове взаємовідношення. Отже, роль зору у психічному розвитку дитини неможливо перебільшити. Головним засобом корекційно-розвивального впливу в школі для дітей із вадами зору є організація активної діяльності дитини у співробітництві з дорослим. Для цього використовуємо такі прийоми: – актуалізація досвіду та уявлень самої дитини щодо теми, яка вивчається; – пріоритетність проблемних ситуацій на уроці, коли діти не одержують готових знань, які залишається лише запам’ятати, а здійснюють під керівництвом педагога активний пошук, коли вчитель, вдаючись до різних форм допомоги, поступово наближає учнів до правильної відповіді; – стимуляція учнів до подолання перешкод.

Порушення у діяльності зорового аналізатора викликають у дитини труднощі у пізнавальній діяльності, обмежують її можливості. Таким чином, дитина отримує менше інформації про довкілля (як в кількісному, так і в якісному відношенні), ніж діти з нормальним зором. Навчання та виховання дітей з порушеннями зору у спеціальних загальноосвітніх закладах здійснюється на основі загальних принципів навчання та виховання. Та, поряд з тим, їх навчання має свої особливі задачі та принципи, спрямовані на відновлення, корекцію і компенсацію порушених й недорозвинених функцій, організацію диференційованого навчання, підготовку до життя в сучасному суспільстві.

Слід відзначити, що специфіка навчання таких дітей проявляється в урахуванні загальних закономірностей й специфічних особливостей розвитку дітей, опорі на здорові сили і їх збереженні, можливості у використанні спеціальних форм і методів у роботі, перерозподілі навчального матеріалу й заміні темпу його проходження, використанні спеціальних посібників, приладів. Особлива увага звертається на створення санітарно-гігієнічних умов, поєднання корекційно-виховної роботи з лікувально-відновлювальною. Своєрідність розвитку слабозорих дітей визначається у двох напрямках: з одного боку спостерігаються негативні наслідки порушеного психічного розвитку; з іншого – виникають риси позитивної спрямованості, які в ході навчання і виховання викликають компенсаторні пристосування. Компенсація – складний і багатогранний процес перебудови функцій організму.

Для цього необхідно застосування різних засобів. Одним із таких засобів є проектна технологія. За допомогою методу проектів можливе створення умов для розвитку творчих здібностей слабозорих школярів, уміння знаходити і аналізувати інформацію з різних джерел, формувати уміння передбачати кінцевий результат, розвивати самостійність у прийнятті рішень при вирішенні проблемних ситуацій та комунікативні компетентності.. Проектна технологія в сучасній педагогічній науці розглядається як особливий вид пізнавальної активності.

Проектна діяльність надає шанс дітям з особливими потребами розбудити, розвинути, реалізувати власні якості, що матимуть суспільну цінність і визнання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Твір на тему: Використання проектної технології
Використання проектної технології
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email