|  | 

Виховний простір школи та батьків

Голєндяєва С. В.,

Директор Ювілейної СЗШ:

Дніпропетровського району

Школа – це простір життя дитини, тут вона “не готується до життя”, а жи-ве, і тому важливо побудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між школою, родиною та суспільством.

Ювілейна середня загальноосвітня школа № 1 Дніпропетровського району є центром громадсько-культурної, просвітницької роботи, естетично-духовного, фізично-спортивного виховання та всебічного розвитку мешканців великого приміського селища.

Виховна робота школи тісно пов’язана з роботою в мікрорайоні, тому, розроблена поетапна. система цієї роботи.

І етап. Інформаційно-аналітичний. На цьому етапі аналізується контин-гент дітей м1крорайону, вивчаються умови їх проживання, виявляються сім’ї, які потребують особливої уваги. Інформаційно-аналітичний етап включає в себе:

А) збір інформації про дітей мікрорайону школи;

Б) складання соціально-педагогічного паспорту мікрорайону (розроблений

На базі загального соціального паспорту мікрорайону) (Додаток № 1);

В) створення. банку даних на дітей окремих категорій – картки обліку (До-даток № 2);

ІІ етап. Концептуальний

На даному етапі розробляється концепція виховної роботи в мікрорайоні та школі, визначаються центри виховної роботи і впроваджуються їх цільові про-грами, обираються ідея та мета, створюються динамічні творчі групи.

На базі Ювілейної СЗШ № 1 діють;

– Науково-пізнавальний центр, який виявляє, розвиває та підтримує юні таланти та обдарованих учнів. Він сприяє вихованню шанобливого ставлення до своїх і чужих прав і свобод, допомагає в розвитку уваги, кмітливості, логічного мислення, творчої ініціативи, підтримує в правильному виборі життєвого шляху. Також центр допомагає учням, які повільно засвоюють навчальну програму.

Кожного року учні нашої школи беруть активну участь у Всеукраїнських шкі-льних, районних, обласних олімпіадах, турнірах, конкурсах, в захисті науково-дослідницьких робіт у МАН. За роки існування зі стін школи вийшло 23 золо-тих і 39 срібних медалістів.

Учениця М’ясоїд Роксана посіла перше місце в районному турі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика і була учасницею обласного туру.

Учні школи Семеренко Олександра, Бабій Гліб, Дадіверіна Ганиа, Гнатюк Анастасія стали призерами ІІІ туру предметних олімпіад (2006 рік),

3 метою всебічного розвитку здібностей обдарованих школярів, які могли б спілкуватися із дорослими інтелектуалами і випробувати свої сили у науково-дослідницькій роботі, учні залучені до роботи в МАНі. Сергієнко Катерина ста-ла призером ІV етапу (м. Київ) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт за програмою МАНу (І місце), Ватліна Інна також є призером ІV етапу (м.

Київ), посівши ІV місце.

– ІІравовий центр. Керівник центру Сотула О. І. ознайомлює учнів з основ-ними етапами розвитку Української державності та пам’ятками правової куль-тури тих часів, показує важливість сьогоднішніх досягнень; виховує повагу і ці-кавість до минулого нашого народ. В процесі роботи учні вивчають основопо-ложні принципи у сфері прав людини і громадянина, основні правові докумен-ти.

Довести, що злочин – антисуспільне явище, переконати молодь у потребі боротьби із злочинністю, аналізувати проблеми сьогодення, сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності”виховувати почуття відповідальності за свої вчинки – основні завдання центру. Учасники центру надають посильну правову допомогу ровесникам, проводять бесіди з профілактики правопорушень у мікрорайоні школи.

– Художньо-естетичний центр. Керівник художньо-естетичного центру Во-робєй І. В. сприяє формуванню художньої культури дітей як невід’ємної частини їхньої духовної культури, вводить дітей у світ добра й краси, відкриває в мисте-цтві животворне джерело людських почуттів і переживань.

Центральне місце в художній культурі посідають література, музика й об-разотворче мистецтво. Література передає думки людини, музика – її почуття й переживання, образотворче мистецтво розкриває реальний світ дитини.

Мета центру – підвищення рівня художньої та загальної естетичної куль-тури учнів; збагачення й систематизація знань про мистецтво; поглиблення сприймання образотворчого мистецтва, музики та літератури.

Шкільний театр “Зелена лампа” об’єднує дітей двох шкіл мікрорайону, готує вистави для дитячих садків.

Учасники центру Мігунов Володимир, Волошин Артем, Власова Лада, се-стри Юлія та Алина Зубенки є лауреатами Всеукраїнського фестивалю “Україно моя” (обласний тур), обласного фестивалю “Співуче Придніпров’я” та обласно-го фестивалю народної творчості “Моя родина – моя Україна”.

– Трудовий центр Працює не лише в Ювілейній СЗШ № 1, а й реалізує свій комплексний підхід до виховання в дитячому будинку № І Дніпропетровського району. Забезпечує знання, уміння і навички, необхідні для розвитку особистос-ті, підготовки до свідомого вибору професії, до життя.

Виховувати працелюбність, культуру праці, відповідальне ставлення до праці та власності, бережливе ставлення до природи; розвивати творчі здібності учнів на основі взаємозв’язку трудового навчання з основами наук.

– Спортивно-туристичний центр. Робота центру спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей, Гармонійне формування особистості та розвиток її активної життєдіяльності.

В Учнів формується образ здорового життя, з яким вони мають не розлу-чатися не тільки в школі, а й через багато років після її закінчення, зробивши рух своєю життєвою потребою.

Серед випускників школи є відомі фахівці в різних видах спорту: Матвіє-нко Ігор – Олімпійський чемпіон з вітрильного спорту (золота медаль 1996 р.), Кузін Олександр, Лисенко Роман (бессмертное произведение) – чемпіони України з легкої атлетики. Футбо-льна команда школи є неодноразовим переможцем районних та обласних зма-гань з футболу.

– Екологічний центр, Мета якого – формування екологічної свідомості та культури особистості як форми регуляції взаємодії людини з природою, особис-тої відповідальності за стан навколишнього середовища, розкриття сучасних проблем навколишнього середовища.

Учасники центру активно працюють у мікрорайоні школи, створюючи ку-точки відпочинку у дворах біля своїх будинків, виконують роботи з озеленення селища та проводять агітаційну роботу серед мешканців.

– Центр охорони життя і здоров’я учнів Тісно співпрацює з районнім відді-лом ДАІ, пожежною частиною. Мета центру – сформувати знання, які необхідні кожній людині для збереження життя і здоров’я, навчити учнів надавати першу допомогу потерпілим від нещасних випадків та стихійного лиха, підготувати ді-тей до дій у небезпечних ситуаціях, сформувати знання з Правил дорожнього руху, протипожежної та радіаційної безпеки, цивільної оборони, безпеки життє-діяльності людини.

– Українознавчий центр. Створений для ознайомлення дітей з господарсько-культурною спадщиною українського народу і населення рідного краю, на-родними традиціями і на цій основі – формування в них етнічної самосвідомос-ті, кращих рис національного характеру, прагнення до відродження національ-ної культури України. Вивчення національної символіки, її походження та зна-чення.

Розкрити яскраві сторінки історії Запорізької Січі, виховання дітей на славних традиціях запорозького козацтва, на важливих аспектах стилю життя великих українців, особливо жінок, їх ролі в історії України. Учасники центру знайомляться з яскравою українською символікою в національному одязі, прикрасах, рушниках.

Робота українознавчого центру – це складний і багатогранний процес, він вимагає високої організації педагогічної праці та активної діяльності учнів.

Роботою українознавчого центру багато років керує Худокон А. О. – автор моделі учнівського самоврядування на засадах козацької педагогіки.

– Центр роботи з підлітками, які потребують корекції поведінки та їхні-ми батьками. Мета центру – попередження, відхилень у поведінці на докриміногенному рівні та надання психолого-педагогічної, соціально-педагогічної, ме-дико-психологічної допомоги дітям та сім’ям.

Робота центру передбачає науково-обгрунтовані та своєчасні заходи, спрямовані на запобігання життєвим негараздам; збереження, підтримку та захист нормального рівня життя й здоров’я дітей; сприяння у досягненні поставленої мети та розкритті їхнього внутрішнього потенціалу (разом з профілактикою девіантності, викоріненням джерел стресу в самій дитині та її оточенні). Центр працює в тісному контакті з правоохоронними органами, з відділом у справах неповнолітніх.

ІІІ етап. Практиичний. На. даному етапі проводяться психолого-педагогічні семінари, тренінги, організаційно-діяльнісні ігри, науково-практичні конференції.

В школі розроблені програма вивчення сім’ї, анкети для вивчення громадської думки с. м. т. Ювілейне, методика проведення “днів відкритих дверей”, програма. взаємодії школи. з правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та районними комісіями.

Вивчення сім’ї проводиться за наступною програмою:

Склад сім’ї:

– Мати;

– Батько;

– Діти;

– Інші члени сім’ї.

Статус сім’ї.

З ким перебувають діти.

Займають житлове приміщення,

Інформація щодо забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів дітей, будь-яких форм насильства (фізичного, психологічного, сексуального, економічного).

Пільги сім’ї.

Рівень освіти членів сім’ї.

Схильність членів сім’ї.

Стосунки між членами сім’ї.

Особливості спілкування.

Взаємини батьків з дітьми.

Взаємини між дітьми.

Взаємини між батьками.

Проведення дозвілля. Хобі сім’ї.

Для виконання цієї програми проводиться анкетування тих сімей мікрорайону, діти яких будуть йти до школи, а також вивчення громадської думки.

Анкета для мешканців мікрорайону, громадськості, батьків.

1. Якою, на Ваш погляд, повинна бути діяльність нашого навчального закладу? 2. У якому навчальному закладі Ви хотіли б навчати свою дитину (загальноосвітня школа, ліцей, гімназія)?

3. Чи задовольняє Ваші потреби наш навчальний заклад? 4. Якщо так, то чому?

5. Якщо ні, то чому?

6. Яка інформація про наш навчальний заклад важлива особисто для Вас?

На базі Ювілейної СЗШ № 1 проводяться різноманітні заходи разом з міс-цевими органами самоврядування, спортивним клубом “Колос”, футбольним клубом “Олімпік”. Стадіоном та спортивним майданчиком школи користуються діти та молодь всього мікрорайону. В двох спортивних залах працюють спортив-ні секції не тільки для учнів школи, а й для молоді селища.

Школа є культурним осередком в мікрорайоні. Учні школи, під керівництвом вчителів впроваджують народні традиції в середовищі мікрорайону. Стало доброю традицією поздоров-ляти мешканців селища зі святами, використовуючи народні звичаї – колядки, ві-ншування тощо.

Традиційними в школі стали зустрічі батьків, учнів з громадськістю сели-ща, психологом, лікарями, представниками правоохоронних органів.

Робота шкільної комісії з профілактики правопорушень тісно пов’язана з роботою селищної та районної координаційних рад.

Але разом з тим, треба відзначити, що у виховній роботі школи у мікрорайоні є певні проблеми. Школа сільська, але розташована поряд з містом. Також на базі школи навчаються вихованці із дитячого будинку № 1 Дніпропетровського району, більшість яких є проблемними, та учні другого відділення селища Ювілейного, де мешкають сім’ї, які не мають громадянства та посв1дки на постійне проживання. Пі-сля припинення існування радгоспу “Нижньодніпровський”, більшість мешканців другого відділення залишились без роботи і вимушені шукати її у місті, що зменши-ло час їх перебування з дітьми і вплинуло на якість виховання.

Крім того, ці діти. підвозяться до школи транспортом, яким не розпоряджається адміністрація школи, і тому не можуть брати участі у всіх позакласних заходах. Також є проблема залу-чення до співпраці батьків дітей, які коять антисуспільні дії. Такі батьки просто ухиляються від різних форм роботи, не йдуть на контакт зі школою.

Для таких бать-ків учителі використовують таку форму виховання, як “педагогічна папка”, в якій зібрані вирізки із газет, журналів, проводяться виїзні малі педради із залученням представник1в органів самоврядування та правоохоронних органів.

Додаток 1

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

Мікрорайону Ювілейної середньої школи № 1

1. Всього мешкає дітей.

1.1 Дітей дошкільного віку ______

Із них організовані ______

Неорганізовані ______

1.2 Діти шкільного віку ______

Із них учні школи ______

Інших шкіл (навчальних закладів) ______

1.3 Не працюють і не навчаються ______

1.4 Діти-інваліди ______

1.5 Діти-сироти ______

Із них в школі ______

1.6 Діти, які потребують корекції

Поведінки ______

Із них в школі ______

1.7 Зайнятість дітей в позаурочний час ______

1.8 Всього сімей в мікрорайоні ______

Повні ______

Неповні ______

Неблагополучні ______

Малозабезпечені ______

Багатодітні ______

Чорнобильців______

Афганців ______

Додаток № 2

Карточка

Особистого Обліку багатодітної сім’ї

1. Прізвище, ім’я по батькові учня:______________________________________

2. Клас, рік, класний керівник ___________________________________________

3. Прізвище, ім’я по батькові батьків: _______________________________________________________________________

Мати:__________________________________________________________________

Де працює: _____________________________________________________________

Батько:_________________________________________________________________

Де працює: _____________________________________________________________

4. Діти, рік народження, місце знаходження:_______________________________

1.______________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________

5. Домашня адреса: _____________________________________________________

6. Дата заповнення, підпис с класного керівника: __________________________

7. Допомога, яка була надана:___________________________________________

Картка

Особистого обліку учня-сироти

1. Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________

2. Клас, рік, класний керівник: _____________________________________________

3. Число, місяць, рік народження: __________________________________________

4. Прізвище, ім’я, по батькові опікунів, місце роботи: _________________________

_______________________________________________________________________ 5. Домашня адреса: ______________________________________________________

Б. Дата заповнення, підпис класного керівника: ______________________________

7. Допомога, яка була надана: _____________________________________________

Р. S. За програмою “Шкільний автобус” школа забезпечена автотранспортом.

Видавництво ДОІППО “Державно-громадське управління: проблеми, пошук, досвід”, 2011

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


Твір на тему: Виховний простір школи та батьків
Виховний простір школи та батьків
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email