|  | 

Володіння педагогічними технологіями й методиками як показник майстерності вчителя

Володіння педагогічними технологіями й методиками як показник майстерності вчителя.

До хорошого уроку вчитель

Готується все життя.

В. Сухомлинський

Аналіз досвіду роботи в школі свідчить, що рушійною силою процесу навчання є інтерес учнів до предмета навчання. Розвивати його покликані системи інтерактивних та особистісно-зорієнтованих педагогічних технологій. Головна умова успішної професійної діяльності педагога – висока ефективність кожного уроку.

Під ефективністю роботи вчителя розуміють його оригінальну, незвичайну будову та новизну в прийомах роботи на уроці.

Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних можливостей, що пов’язано насамперед з відмовою від традиційного навчання та виховання, з ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно-орієнтованого підходу, пріоритету суб’єкт-суб’єктних відносин. У педагогіці та психології все частіше й частіше вживаються поняття “технологія”, “педагогічна технологія”, “технологія навчання”, “технологія розвитку особистості”, “технологія розвитку колективної творчої особистості” тощо.

Ідея технологізації навчання не є новою. Ще Я. А. Каменський відстоював технологізацію навчання. Він писав: “Для дидактичної машини необхідно відшукати:

1. чітко поставлені цілі;

2. засоби, точно пристосовані для досягнення цих цілей;

3. конкретні правила, як користуватися цими засобами, щоб було неможливим не досягнути мети.”

Що таке урок? Урок – це динамічна та варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії (діяльностей і спілкування) певного складу вчителів і учнів, що включає зміст, форми та засоби навчання і виховання у процесі навчання.

Як відомо, будь-який урок закладається задовго від його проведення. Безумовно, однією з умов успішності проведення уроку є якість підготовки вчителя до уроку. При підготовці до уроку вчитель має пам’ятати, що на кожному уроці потрібні інтерес і захопленість самого вчителя, готовність самому дивувати і дивуватися.

Для цього вчитель повинен добре володіти педагогічними технологіями.

Педагогічні технології

1. Технології традиційного навчання

Перш ніж розглядати інноваційні технології навчання, потрібно нагадати про технології традиційного навчання. Як сказав О. І. Герцен: “Нове треба створювати в поті чола, а старе само продовжує існувати і твердо тримається на милицях звички”.

Термін “традиційне навчання” передбачає насамперед класно-урочну організацію навчання, яка склалася в XVII столітті на принципах дидактики, сформульованих Я. А. Каменським, яка й досі має перевагу в школах світу.

Визначальними ознаками традиційної класно-урочної технології є:

Учні приблизно одного віку та рівня підготовки складають клас. Який зберігає в основному постійний склад на весь період шкільного навчання;

Клас працює за єдиним річним планом і програмою відповідно до розкладу. Внаслідок цього діти повинні приходити в школу в одну й ту саму пору року і в заздалегідь визначені години дня;

Основною одиницею навчання є урок;

Урок як правило, присвячений одному навчальному предмету, темі, внаслідок чого учні класу працюють над одним і тим же матеріалом;

Роботою учнів на уроці керує вчитель: він оцінює результати навчання з свого предмета, рівень навченості кожного учня окремо і наприкінці року приймає рішення про переведення учнів до наступного класу;

Навчальні книги (підручники) використовуються, в основному, для домашньої роботи.

Навчальний рік, навчальний день, розклад уроків, навчальні канікули, перерви між уроками – атрибути класно-урочної системи.

Цілі і задачі традиційного навчання:

F Всебічний і гармонійний розвиток кожного учня.

Традиційна технологія навчання є насамперед авторитарною педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім життям учнів, з його різноманітними за просами і потребами, відсутні умови для прояву індивідуальних здібностей, творчих проявів особистості.

Головні методи навчання, які лежать в основі цієї технології – пояснення в поєднанні з наочністю; провідні види діяльності учнів – слухання і запам’ятовування; головна вимога і головний критерій ефективності – безпомилкове відтворення вивченого. Для цієї технології характерними є уроки формування нових знань, умінь та навичок та комбіновані уроки.

До переваг класно-урочної форми навчання можна віднести:

O Можливість колективних взаємодій та рішень навчальних задач;

O Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел;

● Не тільки передати учням суму знань, а ще й нвчити здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

◊ Набуття знань, умінь, навичок;

● Принцип активності;

F Принцип партнерського спілкування.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Володіння педагогічними технологіями й методиками як показник майстерності вчителя
Володіння педагогічними технологіями й методиками як показник майстерності вчителя
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email