|  | 

ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА

ДРУЗІ-ВОСЬМИКЛАСНИКИ!

Коли ми беремо до рук художню книгу, то очікуємо від неї цікавих розповідей про надзвичайні події, що трапилися з особливими людьми. Водночас у літературних творах ми можемо знайти для себе і безліч цікавих історичних фактів, згадок про важливі події культури, які розширюють наш світогляд і лягають у фундамент нашої освіти на все життя.

У 8 класі ми познайомимося з художніми творами, у яких знайшли своє втілення найдивовижніші ідеї, найрізноманітніші світогляди та культурні досягнення різних народів. Ми вчитимемося сприймати ці безцінні надбання людства через призму мистецтва і чути в них голоси письменників як давнини, так і сьогодення. І не тільки чути, а й розуміти те, що намагалися сказати нам митці: що їх тривожило та що викликало в них почуття гордості за культуру свого народу.

Ми почуємо голос давнини і зрозуміємо, що в ті далекі часи люди страждали й раділи з тих самих причин, із яких страждають і радіють наші сучасники. Усвідомлення зв’язку часів, єдності людей і різних народів у різні історичні епохи справді заворожує та створює відчуття якоїсь магії.

Тож у 8 класі є всі шанси долучитися до тих, хто може завдяки літературі долати відстані й часові межі та збагачувати свій розум і пам’ять. Для цього потрібно лише вчитатися в кожний рядок, у кожне слово художнього твору, дослухатися до кожної його думки. Треба довіритися митцю і йти за ним від образу до образу, від епохи до епохи…

ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА

Література як мистецтво слова почала розвиватися ще в давнину: із виникненням писемності, на основі усної народної творчості та міфології. В літературних пам’ятках відобразилися і релігійні вірування, і моральні цінності, і багатовіковий досвід різних народів. Сам термін література (litteratura від латинського littera – буква, написане) почав широко використовуватись у XVIII столітті у зв’язку з активним розвитком книгодрукування.

Із минулих часів нам у спадок залишилося чимало літературних творів, які дотепер мають величезне значення в історії розвитку всієї світової культури і які ввійшли до скарбниці духовних культурних надбань. Кожний період розвитку цивілізації і кожна історична епоха характеризуються особливими здобутками культури (у господарській, політичній, освітній, творчій та в багатьох інших сферах діяльності). Оскільки культурою називають усі духовні та матеріальні надбання людства, то й література є великою частиною світової культури.

Ви вже знаєте, що література як вид мистецтва є художнім відображенням дійсності й тісно пов’язана з життям. Вона, як й інші види мистецтва (живопис, музика, архітектура тощо), не може існувати поза історичними епохами, поза подіями та ідеями, що визначали шляхи людства. Тому відповідно до європейської традиції встановлення історичних епох та типів культури зазвичай розглядають такі етапи розвитку літератури:

– міфологія;

– антична література (література Давньої Греції та Давнього Риму) – від VIII століття до нашої ери до V століття нашої ери;

– література доби Середньовіччя – від V століття до XIV століття;

– література доби Відродження – від другої половини XIV століття до початку XVII століття;

– література Нового часу (від XVII століття до початку XX століття):

Література XVII століття;

Література доби Просвітництва – XVIII століття;

Література XIX століття;

– література Новітнього часу – від початку XX століття до наших днів.

Літературам різних народів у кожну історичну епоху властиві як спільні, так і свої характерні риси, які визначаються національними особливостями. Це зумовлено, з одного боку, постійним взаємовпливом літератур, а з іншого боку – бажанням багатьох митців створити щось окреме, властиве національному духу саме їхнього народу.

Світова література – це сукупність національних літератур в усій їх унікальності і взаємодії. Історичний розвиток як світової, так і національних літератур називають літературним процесом.

На розвиток літературного процесу впливають не тільки економічні, політичні та соціальні чинники, а й інші види мистецтв, культурні традиції і новаторські явища. У такому міцному зв’язку суспільних і культурних процесів з’являлися та розвивалися літературні напрями і течії, що відображали ідейну та естетичну єдність митців.

Літературні напрями формувалися митцями, які жили і творили у певний історичний період та мали спільні погляди на життя й мистецтво. Проте певні напрями і течії не є властивими для усіх національних літератур, а історичні межі їхнього функціонування визначаються умовно.

Найяскравішими літературними напрямами стали:

– бароко і класицизм

XVII століття

– просвітницький класицизм і сентименталізм

XVIII століття

– романтизм

Кінець XVIII – початок XIX століття

– реалізм

XIX – XX століття

– модернізм

Кінець XIX – XX століття

– постмодернізм

Друга половина XX – початок XXI століття

На уроках зарубіжної літератури ви докладніше ознайомитеся з митцями, у творах яких відобразилися традиції того чи іншого літературного напряму і течії. Ви зможете безпосередньо на конкретних прикладах художніх текстів побачити зв’язок літератури та історії, зрозуміти характерні для різних етапів літературного процесу особливості зображення дійсності й навіть збагнути причини домінування певних літературних родів і жанрів у тому чи іншому мистецькому напрямі.

Слід згадати, що художня література поділяється на три роди:

Епос

Жанри: роман, повість, оповідання, новела, казка тощо;

Лірика

Жанри: пісня, романс, гімн, дружні й любовні послання тощо;

Драма

Жанри: комедія, трагедія, драма тощо

З літературними родами ви вже ознайомилися в попередніх класах, і тепер ми будемо поглиблювати наші знання про різноманітні літературні жанри та історію їхнього виникнення й розвитку.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. На уроках зарубіжної літератури у 6 класі ви вивчали тему “Література як вид мистецтва”. Розкажіть, що вам відомо про мистецтво літератури.

2. Чим література відрізняється від інших видів мистецтва?

3. Прокоментуйте визначення культури, подане у попередній статті.

4. Доведіть, що й фольклорні, і літературні твори належать до культурних надбань.

5. У чому, на вашу думку, полягає особливе значення літератури як виду мистецтва в історії культури людства?

6. Дайте визначення літературного процесу. Запишіть його в робочий зошит.

7. Пригадайте, які історичні епохи ви вже вивчали на уроках історії.

8. Назвіть основні етапи розвитку літератури.

9. Назвіть відомі вам роди і жанри літератури.

10. Згадайте вивчені у попередніх класах художні твори і спробуйте визначити, до якого літературного роду й жанру вони належать.

11. Розгляньте ілюстрацію на сторінці 8. Знайдіть у міфологічних словниках або в Інтернеті імена всіх муз. У робочих зошитах складіть табличку і вкажіть, яка муза опікується яким мистецтвом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА
ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА І КУЛЬТУРА
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email