|  | 

Як працювати з дітьми з різними типами темпераменту

НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯВІДДІЛ ОСВІТИРМКПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА Робота з дітьми з різними типами темпераменту Методичні рекомендації. Новоселиця 2010 Основні принципи індивідуальної роботи на рівні підтримки її творчих потенцій. У роботі з Холеричними Дітьми слiд покладатися на позитивний авторитет дорослого,. цiлеспрямованiсть педагогiчних впливiв.

Потрiбно виявляти зацiкавлене розумiння душевного стану учня. Тактовно й опосередковано залобiгати “зривам”; враховувати мотиви вчинкiв, залучати до акгивної дiяльностi, пов’язаної з виявом iнiцiативи. Потрiбно уникати рiзких емоцiйних реакцiй, спрямованих безпосередньо на учня. Краще впливати на холерика опосередковано, через колектив.

Варто пам’ятати; що зайнятiсть корисню справою може спрямувати холерика на розвиток позитивних якостей особистостi, вiдверне негативнi впливи. Холеричнi дiти потребують тактовної допомоги та спiвчуття при ускладненнях. Їхня невтомнiсть, енергiйнiсть, схильнiсть до ризику, упертiсть, пустотливiсть, задеркуватiсть, нетерплячiсть i висока конфлiктнiсть стають причиною биття посуду, бiйок з однолiтками, травм тощо. Холерика важливо виховувати добрим, спiвчутливим, турботливим, оскiльки цей тип дуже схильний до агресивностi. Холерика потрiбно вчити ввiчливостi, умiння стримувати емоцй, застосовуючи не стiльки пояснения, а й “програвати” з ним можливi ситуацiї (система адаптованих для дiтей дiлових iгор). Використовуючи цiкавi для дитини види дiяльностi, поступово формувати посидючiсть, наполегливiсть, сумлiннiсть, ретельнiсть i точнiсть у виконаннi завдань.

Органiзовувати житгя дйтини так, щоб вона, по можливостi, не перезбуджувалася. Практикувати iгри та iншi цiкавi для неї заняття, якi сприяли б закрiпленню в її нервовiй системi процесiв гальмування. Батьки, вихователi, учителi мають iз розумiнням ставитися до “зривiв” у поведiнцi холерикiв, не принижувати їхньої гiдностi, формувати в них адекватне самооцiнювання. Копiтка виховна робота з холериками в дошкiльному вiцi дасть їм змогу легше адаптуватися до потреб школи i пiдготує до засвоєння навчального матерiалу. При вступi до дошкiльного закладу чи до 1-го класу саме холерики потребують спецiальної психологiчної пiдготовки щодо доцiльностi виконання вимог i правил спiлкування з дiтьми та дорослими.

Корисно записати холерика до спортивної секцiї, де вiн зможе “дати вихiд” своїй енергiї. Застосування фiзичних покарань, крику до холерика неефективнi. Вони остаточно розхитують нервову систему дитини, у якої процеси збудження домiнують над процесами гальмування.

Вiдтак досягється ефект, протилежний бажаному. Якщо холерик неякiсно виконав роботу, треба не сварити чи карати його, а поясняти, чому так не мож на, i вимагати повторного сумлiнного виконання. Якщо така дитина когось образила – без покарань i нотацiй навчити вибачатися, допомогти зробити для цiсє людини щось добре, обговорити, як наступного разу слiд вчинити в аналогiчнiй ситуацiї.

Щоб холерики, швидко закiнчивши роботу, не заважали на уроцi iншим учням, учителевi необхiдно завжди мати для них кiлька цiкавих додаткових завдань. але пропонувати цi завдання можна тільки у разі якісного виконання дитиною основної роботи. Працюючи з дітьми – Сангвініками , варто давати вихід їхній енергії, стимулювати розкриття їхнього потенціалу та здібностей у суспільно корисній праці. Потрібно виявляти довіру до сангвініка, підтримувати в його починаннях, закріплювати віру у власні сили в переборенні труднощів.

Не варто давати йому доручення, пов’язані з довготривалою роботою. Потрібно враховувати його особисті інтереси, схильності, потреби й труднощі – їх тимчасовий характер. Допомогу сангвініку краще надавати у формі відкритої дружньої підтримки, поради.

Доцільно використовувати його лідерські якості в колективі, залучати до організації вечорів, диспутів та інших суспільно корисних заходів. Діти – сангвініки намагаються займатися тільки легкою, приємною і цікавою діяльністю й уникати складного, неприємного, нецікавого. Тому необхідно з раннього віку виробляти в них стійкий інтерес, терпіння, цілеспрямованість, звичку сумлінно виконувати й доводити до кінця почату справу, з’ясовувати суть кожного питання.

Компромісність, оптимізм, життєрадісність, товариськість сангвініка за неправильного виховання чи неконтрольованості здатні стати джерелом таких негативних рис характеру, як легковажність поверховість непостійність егоїзм. У роботі з Флегматиком Слід наполегливо використовувати завбачл

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Як працювати з дітьми з різними типами темпераменту
Як працювати з дітьми з різними типами темпераменту
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email