|  | 

Науково-методична робота як рушійна сила професійного розвитку педагога-дошкільника

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ЯК РУ ШІЙНА СИЛА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА-ДОШКІЛЬНИКА

Дехтяр Є. С.

Комунальний дошкільний навчальний заклад №76 загального розвитку

Анотація:

У статті розкрито питання забезпечення професійного розвитку, підвищення фахової майстерності, наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників дошкільного навального закладу через організацію науково-методичної роботи.

Ключові слова: науково-методична робота, пошукова діяльність, професіоналізм, майстерність.

Постановка проблеми

Сучасна дошкільна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від педагога новітніх ідей, сучасних підходів до організації освітньої роботи з дошкільниками. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безумовно, належить організації науково-методичної роботи в закладі.

Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які грунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного вихователя зокрема і всього педагогічного колективу в цілому, та як наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Широкий спектр тлумачень поняття науково-методичної роботи в дошкільному навчальному закладі та визначення її ролі у зростанні професійної майстерності педагога-дошкільника представлений у працях провідних вчених, зокрема, І. Беха, З. Дорошенко, Л. Калуської, О. Кононко, К. Крутій, С. Ладивір, Н. Лисенко, Н. Маковецької, О. Матюшкіна, О. Проскури та інших.

Аналіз наукових праць з даної проблематики показав, що науково-методична робота, насьогодні, є ефективною функціональною системою організаційного та науково-методичного забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників.

До того ж, ще В. О. Сухомлинський, свого часу, наголошував на тому, що “найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче прийде відставання” .

Тому, метою статті є висвітлення основних напрямків організації науково-методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу

Основні нормативні документи в галузі дошкільної освіти, а саме, Закон України “Про дошкільну освіту”, “Національна доктрина розвитку освіти”, “Цільова програма розвитку освіти до 2017р.” наголошують на ефективності вдалого поєднання практичної роботи із сучасними науковими досягненнями, основними положеннями психолого-педагогічної науки.

Тому, усвідомлюючи потребу активізації діяльності педагогів щодо вдосконалення фахової майстерності, в Комунальному дошкільному навчальному закладі №76 (далі – КДНЗ №76), в світлі державної політики в галузі дошкільної освіти, організована науково-методична робота, відповідно до чинних вимог.

Дана робота представлена, як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої, колективної, групової та індивідуальної діяльності педагогів, спрямованої на активізацію педагогічних досліджень і покращення якості методичних розробок, на підвищення загального рівня навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Науково-методична робота в нашому закладі побудована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, і являє собою систему аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності із підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності та результативності освітнього процесу.

Науково-методична робота закладу направлена на здійснення зв’язку із загальнодержавною системою дошкільної освіти, педагогічною наукою, впровадження і використання досягнень науки, підвищення професіоналізму педагогічного колективу, підвищення майстерності кожного педагога.

Вона являє собою систему нарощування фахових знань, втілення педагогічних ідей, пропаганди і впровадження надбань науки.

Науково-методична робота в закладі здійснюється за такими напрямками, як інформування педагогів про сучасні досягнення науки в галузі дошкільної педагогіки; створення інформаційних баз даних, впровадження елементів сучасних технологій, зокрема, технології колективного творчого виховання (І. Павлов), пошуково-дослідницької діяльності, технології колективної взаємодії; участь педагогів закладу у науково-практичних конференціях регіонального, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів, вебінарах; видавнича діяльність: друк наукових публікацій у фахових виданнях, збірниках.

Зокрема, протягом 2009-2013 рр. вийшли друком статті Дехтяр Є. С.:

“Рефлексивна основа підготовки вчителя початкових класів до забезпечення наступності між довкіллям та початковою школою”

“Культура мислення як основа особистісного саморозвитку”

“Професійна підготовка педагога до організації дослідницької діяльності в освітньому процесі”

“Психолого-педагогічні основи поняття колективної взаємодії”

“Педагогічні умови реалізації наступності у формуванні навчально-дослідницьких умінь старших дошкільників і молодших школярів”

“Застосування технології колективної взаємодії у роботі зі старшими дошкільниками”

“Сучасні проблеми наступності дошкільної і початкової ланок освіти”

“Формування творчої особистості дошкільника в умовах дошкільного навчального закладу”

“Колектив як фактор розвитку особистості старшого дошкільника”, а також музичного керівника Кравцової Л. В. “Музично-театралізована вистава на День Святого Миколая”, “Великодня розвага”; Шевченко О. О. “Готовність старшого дошкільника до навчання в школі”.

До того ж, здійснюється співпраця з науковими установами, а саме, вищим навчальним закладом Криворізьким педагогічним інститутом (ДНУ ДВНЗ КПІ), Інститутом проблем виховання НАПН України, державною науково-педагогічною бібліотекою України ім.. В. О. Сухомлинського НАПН України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України.

Забезпечення роботи за вказаними вище напрямками здійснюється через дотримання основних принципів: цілеспрямованості, мобільності, гласності, оперативності, об’єктивної обгрунтованості, єдності теорії і практики, повноти і конкретності, практичної спрямованості педагогічних знань.

При цьому, раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості, забезпечує якісне розв’язання поставлених завдань, слугує поштовхом для впровадження інноваційних технологій, апробації освітніх методик, а в результаті – сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів і навчальних досягнень вихованців.

Науково-методична робота в КДНЗ №76 спрямована на реалізацію основних її функцій, а саме:

аналітично-оцінювальна, що полягає в критичному осмисленні існуючої науково-педагогічної практики; адаптивна, яка передбачає адаптацію педагогів до кардинальних змін в науці прогностична – формування прогностичних умінь, передбачення результатів діяльності комунікативна – сприяє спілкуванню з науковцями стимулююча – заохочення, підтримка працівника щодо професійного розвитку інформаційна, полягає в інформаційному забезпеченні педагогічних кадрів.

Результатом такої роботи є позитивні зміни у професійному зростанні педагогів. Педагогічний колектив закладу перебуває у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання актуальних педагогічних проблем, нестандартних підходів до організації навчальної діяльності з дошкільниками через активну участь у педагогічних конкурсах (“Творчий вчитель – обдарований учень”, Хмілецька А. М., Дехтяр Є. С.), науково-практичних конференціях (Дехтяр Є. С.), зокрема:

М. Херсон, Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування адекватної самооцінки як фактор реалізації потенціалу особистості”

М. Кривий Ріг, Регіональна науково-практична конференція “Саморозвиток особистості в освітній системі України: концепції, технології, стратегії”

М. Полтава, ІІ Мжнародна науково-практична конференція “Сучасне довкілля: реалії і перспективи”

М. Симферопіль, Всеукраїнська науково-практична конференція “Обов’язкова перед шкільна освіта як важлива умова у забезпеченні наступності”

М. Київ ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Теоретико-методологічні засади моделювання навчально-виховних систем в закладах освіти”

Висновки і перспективи подальшого розвитку

Отже, здійснення повноцінних результативних зміни в діяльності дошкільного навчального закладу неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно, творчо працюючих педагогічних працівників.

Тому, питання підвищення кваліфікації, професійного вдосконалення, підвищення фахової майстерності, впровадження у масову практику сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду залишається пріоритетними. І зумовлює поєднання навчально-виховного процесу в закладі освіти із наукою і методичною діяльністю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Науково-методична робота як рушійна сила професійного розвитку педагога-дошкільника
Науково-методична робота як рушійна сила професійного розвитку педагога-дошкільника
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email