|  | 

Методичні рекомендації по проведенню самопідготовки учнів з особливими освітніми потребами

Методичні рекомендації по проведенню самопідготовки учнів

5-9 класів.

Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів під час самопідготовки.

( Обговорено і схвалено на засіданні методичної ради спеціальної школи).

Самопідготовка є самим важливим режимним моментом навчально – виховної роботи на групі продовженого дня в спеціальній школі для дітей з вадами розумового розвитку. Це не тільки форма повторення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався на уроках, але й спосіб формування навичок самостійно здобувати знання, вміння працювати організовано, раціонально використовувати час. Виконання домашніх завдань вимагає від учнів активної розумової діяльності, вміння поглиблювати отримані від вчителя знання та здатності використовувати ці знання на практиці. Керівництво навчальною діяльністю учнів покладається на вихователя, так як в зв’язку з недорозвиненістю психічних процесів розумово відсталі учні не в змозі самостійно організувати свою роботу під час самопідготовки.

Основи самостійної роботи формуються у учнів вже під час уроків та удосконалюється під час виконання домашніх завдань. Практика показує, що тільки тісний взаємозв язок вихователя і вчителя – предметника дає позитивний результат. Методи і форми цього взаємозв’ язку можуть бути різноманітними, як взаємопоінформованість в усній бесіді так і ведення зошитів взаємозв’ язку, де вчителі – предметними записують домашні завдання та короткі поради та рекомендації щодо його виконання.

Успіх виконання домашніх завдань залежить від якості проведення вчителем уроків, здатності учнів сприймати матеріал та вміння вихователя організувати самостійну навчально – пізнавальну діяльність учнів. Необхідно також здійснювати взаємовідвідування уроків та самопідготовки з метою вироблення єдиних педагогічних вимог. Взаємовідвідування дає змогу виявити яку допомогу необхідно надати учням під час самопідготовки, що потрібно повторити та кому з учнів надати індивідуальну допомогу.

Таким чином, взаємозв язок вихователя і вчителя – найважливіша умова правильної організації самопідготовки.

Розумово – відсталим учням необхідно чітко сформулювати завдання, пояснити хід роботи, допомогти обрати правильний шлях виконання та надати зразок оформлення. Перед початком самопідготовки доцільно повторити

Пам’ ятки проведення самопідготовки та роботи над завданнями ( наприклад, пам’ятка ” Як працювати над задачею”).При цьому організація самопідготовки і допомога учням з боку вихователя повинна відповідати вимогам, які ставить перед учнями вчитель.

Приділяючи самопідготовці необхідну увагу, дозуючи об’єм завдань і час, відведений на їх виконання, аналізуючи свою діяльність, вчитель і вихователь отримають потрібний результат.

Велике значення для успішного проведення самопідготовки має психологічне налаштування учнів на роботу. Тому не можна ігнорувати бажання дітей сидіти за однією партою, якщо це не заважає роботі. Навпаки, учні можуть надавати допомогу один одному, пояснювати незрозумілий матеріал.

Бажано призначити із числа здібних учнів відповідального, що буде допомагати вихователю здійснювати контроль за самопідготовкою.

Розумово відсталі учні швидко втомлюються, тому необхідно робити перерву після певного етапу роботи. В цей час учні можуть послухати спокійну мелодію.

Одним із важливих аспектів самопідготовки в спеціальній школі є дотримання санітарно – гігієнічних вимог, естетичне оформлення кабінету.

Сьогодні важко уявити навчальний процес без широкого використання інформаційних технологій. Використання комп ютерних та мультимедійних ресурсів під час самопідготовки дає простір для реалізації можливостей кожної дитини, робить навчання успішним і комфортним, особистісно – орієнтовним і мобільним, а також оптимізує процес підготовки домашніх завдань.

Різні інформаційні матеріали стимулюють увагу за рахунок зорового і слухового аналізаторів. В учнів підвищується зацікавленість до вивчення предметів, швидше розвиваються навички самостійності. Різноманітні електронні матеріали під час самопідготовки дають змогу здійснювати швидку зміну одного виду діяльності іншим. Використання комп’ ютера дає змогу розширити творчі можливості вихователя, дозволяє робити самопідготовку більш інтенсивною, цікавою.

Звичайно, проведення самопідготовки з використанням сучасних технологій потребує багато часу для пошуку, систематизації та оформлення інформації, але такі інновації особливо ефективні при виконанні домашніх завдань в старших класах, дають змогу якісно повторити матеріал.

Використання ІКТ допомагає підготовці учня, що має вади розвитку, до самостійного життя в умовах інформаційного суспільства: розвиває мислення, комунікаційні здібності, формує вміння приймати оптимальне рішення, формує інформаційну культуру.

Вихователю необхідно приділяти необхідну увагу виконанню учнями усних завдань, вимагати переказування прочитаного, стимулювати їх пізнавальну активність. Як показує досвід, більшість розумово відсталих учнів не виявляють бажання самостійно виконувати домашні завдання. Для того, щоб досягти позитивних результатів, необхідно чітко контролювати самостійну роботу учнів, тримати їх в полі зору, формувати бажання працювати самостійно, виховувати відповідальне ставлення один до одного, до колективу.

Не варто перетворювати самопідготовку в урок, проводити пояснення матеріалу, важливо налаштувати учнів на ефективну роботу, створити робочу атмосферу в групі, закріпити вміння самостійно працювати з підручником. Такий підхід стимулює учнів на заняття, підтримує дисципліну, формує позитивне відношення до самопідготовки, підвищує тонус психічної активності.

В процесі роботи вихователь зустрічається з багатьма труднощами, що спричинені відхиленнями в розвитку та поведінці, низьким темпом роботи, швидкою втомлюваністю. Тому забезпечення спокійної ділової обстановки можливо лише на основі індивідуального і диференційованого підходу, вибору правильної форми проведення самопідготовки. Педагог повинен формувати в учнів відчуття значимості своєї навчальної діяльності, розвивати бажання досягати нових успіхів, стимулювати творчу діяльність вихованців та створити обстановку близьку до домашньої.

Одноманітність форм роботи, перевантаження дітей домашніми завданнями призводить до нервових зривів дітей – олігофренів, небажання працювати, зводить нанівець всю роботу педагогів. Всі види діяльності на групі продовженого дня повинні бути пов’язані між собою. Якщо ж учні знають, що після закінчення самопідготовки на них чекають цікаві заходи, то і домашні завдання вони будуть виконувати з більшим задоволенням, швидше і якісніше.

Знання вихователем особистісних характеристик своїх вихованців, їх можливостей і завдання по предметам дає змогу уникнути помилок, своєчасно зорієнтувати кожного учня на якісне виконання домашніх завдань.

Для забезпечення більш організованої роботи можна запропонувати учням загальні правила самопідготовки.

1.Вчасно підготуйся до самопідготовки.

2.Згадай, про що розповідав вчитель на уроці.

3.Прочитай завдання вдумливо і, якщо потрібно, декілька разів.

4. Склади план прочитаного.

5.Під час виконання завдань з історії України, географії користуйся картою та ілюстраціями.

6.Домашнє завдання з математики виконуй в послідовності, що рекомендував вчитель.

7.Скористуйся пам’яткою для розв’язування задачі, повтори математичні закони та правила.

8.Зроби короткий запис задачі.

9.Перед розв’язуванням прикладів подивись, як розв’язувались аналогічні приклади в класі.

10.Під час виконання письмових завдань повтори правила, які необхідні для їх виконання.

11.В зошиті пиши охайно, дотримуючись правил ведення зошитів.

12.Зробивши помилку, охайно її закресли і зверху напиши правильно.

13. Складні завдання виконуй спочатку на чернетці.

14. Якщо не впевнений у правильності виконання завдання, звернись за допомогою до вихователя.

15.Після закінчення роботи склади речі та прибери своє робоче місце.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Твір на тему: Методичні рекомендації по проведенню самопідготовки учнів з особливими освітніми потребами
Методичні рекомендації по проведенню самопідготовки учнів з особливими освітніми потребами
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email