|  | 

Впровадженняпродуктивного навчання на уроках історії

Викладання історії в школі вимагає від вчителя творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу. При цьому одним з найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення учнів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння учнями досвіду самостійної роботи. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках історії є учбово-дослідницька діяльність, яка має включати в себе постановку творчих, дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення.

Формування дослідницьких вмінь на уроках історії можливо в процесі поєднання інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних технологій.

Продуктивне навчання націлене на набуття учнями життєвих умінь і навичок, ініціює особистісне зростання та індивідуальний розвиток, міжособистісний розвиток і взаємодію, самовизначення та самореалізацію. Як освітній процес продуктивне навчання реалізується в рамках індивідуального шляху, що являє собою послідовність кроків, де кожний крок має певний результат, оскільки є продуктивно орієнтованою діяльністю в реальних життєвих ситуаціях. Принцип продуктивностідаєосвітіможливість бути не просто особистісноорієнтованою, а стати повноюміроюіндивідуальною.

Продуктивною, на нашу думку, в сучаснійпедагогіці є концепціяформуванняжиттєвоїкомпетенції. Продуктивненавчання – церозвиток не тількиучня, але і змістйогоосвіти, якийпов’язується в ходіактивноїдіяльності самого учня. Ученьстаєсуб’єктом, конструктором і продуктом своєїособистоїосвіти. Головна особливістьподібногонавчання – створенняучнями (і викладачами) особистісноїосвітньоїпродукції: інтелектуальнихвідкриттів – винаходів і конструкцій, віршів, задач, гіпотез, правил, досліджень, поробок, творів, проектів і т. д. На уроках історії я використовую різні завдання, які допомагають дітям краще засвоювати матеріал.

Наприклад, невеликі есе, кросворди. По темі узагальнення використовую дидактичні ігри граючись вони краще засвоюють пройдений матеріал. На уроках історії також роз’язуємо разом з дітьми проблемні задачі.

За допомогою яких вони вчаться логічно мислити і доказувати свою точку зору.

Наприклад, необхідно довести, що Запорозька Січ була республікою. Ізякихтвердженьможнабуло б вивестицю тезу? Зазначаємо, що в ЗапорозькійСічівищим органом владибулакозацька рада, на якійвирішувалиусінайважливішіпитанняжиттякозацькоготовариства – виборикошовогоотамана та січовоїстаршини, оголошеннявійни та підписаннямирнихугод, встановленнядипломатичнихвідносинтощо.

Центральнимадміністративним органом бувкішна чолі з кошовимотаманом, якийздійснювавбезпосереднєуправлінняЗапорозькоюСіччю. Тут ніколи не булокріпацтва, а усікозакивважалисярівнимиміж собою. Виходить, на ЗапорозькійСічііснувалавиборнавлада та забезпечувалисярівність, особистіта політичні права козаків.

Відомо, щореспубліка – це форма державного правління, заякоївсівищіорганидержавноївладиабообираються, абоформуютьсязагальнонаціональнимипредставницькими органами (парламентами), а громадянимаютьособисті й політичні права. Ізцихположеньвиводимо, щоЗапорозькаСічвідповідаєусімознакамреспубліки. Проте треба врахувати, що за такого доведенняприпускається, щоЗапорозькаСіч є державнимутворенням, оскількиреспублікоюможе бути лише держава. Тезу про те, щоЗапорозькаСіч є державнимутвореннямтакож треба доводити так само, які тезу про республіканську форму правління.

Обговорення результатів і проблем з учителем, що водночас є діяльнісним оцінюванням і формою педагогічної підтримки; таке оцінювання допомагає учневі усвідомити досягнуті результати й проблеми, прийняти рішення про подальші дії. Потенціал, наприклад, продуктивних методик татехнологій є дужевисоким і реалізаціяйогобезпосереднім чином впливає на досягненняті кого результату навчання як компетентність. Продуктивненавчаннязабезпечуєзасвоєннязнань та умінь, володіючиякимивипускникшколизнаходитьпідгрунтя для свогоподальшогожиття. “Продуктивні – означаєнеобхідні, дієві, міцні, постійноактуальні, сформовані на належномурівнізнання та уміння”. І. Підласий, підкреслюючи, що продуктом школи є людина, особистість, відзначаєосновнізадачі, якіпідлягаютьреалізації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Впровадженняпродуктивного навчання на уроках історії
Впровадженняпродуктивного навчання на уроках історії
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email