|  | 

Використання мультимедійних технологій на уроках історії

На початку XXI століття людство увійшло в нову стадію свого розвитку, і вчені, і політики, підприємці й педагоги усе частіше говорять про те, що настає Інформаційна ера. У світі відбувається інформаційна революція. Якщо раніше земля, праця, капітал були ключовими елементами виробництва, то в інформаційному суспільстві у багатьох галузях виробництва головною складовою стає інформація. Інформаційна ера характеризується виникненням нових систем телекомунікаційних технологій та освіти.

Освіта трансформується з інституту в самостійну систему, яка визначально впливає на сферу праці та економіки і є стратегічним ресурсом держави. Тому розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують комп’ютерні технології в систему освіти. Інтеграція України до єдиного світового простору викликає необхідність впроваджувати високотехнологічні інформаційні засоби навчання в освіту, займатися пошуками шляхів адаптації школи до сучасного світу. На території України розробка комп’ютерних технологій і засобів навчання розпочалася ще у 70-ті рр. минулого століття, але на сьогодні вони є недостатньо ефективними. Головними причинами цього є те, що майже відсутня база якісних комп’ютерних програм та слабка розвиненість методичних питань комп’ютерного навчання.

Сучасний період реформування школи та історичної освіти потребує термінового розв’язання цих проблем. Застосування у сфері історичної освіти комп’ютера та мультимедійних приладів як засобу навчання має сприяти розвитку цілісності та системності мислення учня, його уяві, мотивації до вивчення історії, дозволяє більш повно забезпечувати усі види його пізнавальної діяльності, формування відповідних умінь і навичок; індивідуалізувати процес навчання. Проте застосування мультимедійних технологій на уроці історії потребує розв’язання цілої низки методичних питань: розробка уроків із використанням мультимедійної підтримки та поєднання їх із традиційними формами уроку, організація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, де застосовується засоби мультимедіа.

Відсутність відповідей на ці питання гальмує інтеграцію комп’ютерних та мультимедійних технологій навчання в історичну освіту. Що стосується застосування комп’ютера в навчально-пізнавальному процесі, то цьому питанню вже приділено достатньо уваги, хоча вони пов’язані з математикою та фізикою, тобто з тими науками, які легше за все піддаються комп’ютерному моделюванню. Окрім того, програмісти мають, як правило, достатньо гарну підготовку з математики, що дозволяє їм створювати велику кількість різних програм з цього предмету. Питання методики викладання історії із використанням комп’ютерних та мультимедійних технологій в історико-методичній літературі майже не розглянуті, за винятком певної кількості статей у педагогічній пресі, пов’язаних з описом конкретного досвіду конкретних вчителів: В. М. Недзельська “Деякі аспекти використання комп’ютера на уроках історії та правознавства”, О. Охредько “Комп’ютери на уроках історії”, Л. В. Фоменко “Комп’ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії”, П. А. Гевал “Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів”.Аналіз наукової літератури засвідчив необхідність подальшої розробки проблеми використання комп’ютера та мультимедійних приладів на уроках історії.

Тому темою даної роботи є “Використання мультимедійних технологій на уроках історії”.Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків, а саме CD – диску з розробленою експериментальною програмою. Отже, проблема використання комп’ютерних та мультимедійних технологій на уроках історії залишається актуальною, проте цій проблемі приділяється все більше уваги, отже в майбутньому, можливо, знайдеться остаточне вирішення цієї проблеми. 1. Ефективність використання мультимедійних засобів на уроці історії У науково-педагогічній літературі і в періодичних виданнях з’являються статті про використання мультимедійних технологій у навчальному процесі.

Переліки електронних засобів та інших ресурсів для школи обчислюються вже сотнями. Мультимедійні технології – це практична реалізація методологічних і теоретичних основ формування інформаційної культури. Сучасному вчителю все складніше бачити себе в освітньому процесі без допомоги комп’ютера. За найоптимістичнішими підрахунками фахівців лише близько 10% вчителів регулярно використовують в своїй п

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Використання мультимедійних технологій на уроках історії
Використання мультимедійних технологій на уроках історії
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email