|  | 

Школа – центр інформаційного освітнього простору дитини

У Національній доктрині розвитку освіти перед школою стоїть завдання не просто дати учням певні знання, а й сформувати здатність користуватися набутою інформацією, творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися в сучасних соціально – економічних умовах : ” Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно – комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально – виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві”. У 2010 році була прийнята Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року та Державна цільова програма впровадження в навально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно – комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року. Обидві програми спрямовані на поетапний перехід до нового рівня освіти на основі сучасних інформаційних технологій. Інформаційна культура – показник загальної та фахової культури людини. Складовими інформаційної культури є комп’ютерна грамотність, медіа компетенція, медіа культура, бібліотечно – бібліографічна грамотність, а також культура читання. Для її формування необхідно розвивати Інформаційну компетентність, що передбачає:- застосування прийомів та способів самостійного ведення пошуку за допомогою новітніх технологій. Інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, саме вони сьогодні значною мірою визначають подальший розвиток країни.

Сучасні технології забезпечують доступ до знань та інформації кожному школяреві. Перед управлінцями стоїть задача моделювання такого середовища, яке було б сприятливим для якісної освіти учнів на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Протягом кількох років у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської ради Харківської області педагогічним колективом проводиться цілеспрямована робота з реалізації програми інформатизації та комп’ютеризації навчально – виховного процесу.

Модель “Школа – центр інформаційного освітнього простору дитини” має на Меті Розвиток особистості та адаптацію її в світовому інформаційному просторі за умов активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів за допомогою сучасних інформаційних технологій. Задачі упровадження моделі : Використання програмного забезпечення для досягнення позитивних результатів у навчанні та вихованні молодого покоління, надання швидкісного доступу до світової мережі Internet. Оновлення комп’ютерного класу та навчальних кабінетів, бібліотек сучасними інформаційними носіями. Забезпечення якісної і захоплюючої освітньої розвивальної системи навчання засобами ІКТ.

Ознайомлення учнів із розмаїттям засобів опрацювання інформації. Управління процесом розширення інформаційного освітнього простору школяра передбачає залучення таких Суб’єктів навчально-виховного процесу : вчителів інформатики, вчителів – предметників, практичного психолога, бібліотекаря, класних керівників, керівників гуртків. Використання інформаційних технологій у процесі навчання доцільно здійснювати за такими напрямками діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу: Учень самостійно використовує персональний комп’ютер (у бібліотеці, комп’ютерному класі, вдома) з метою виконання певних завдань. Позитивними факторами вважаємо:- процес навчання здійснюється в зручному режимі й темпі;- розширення комунікаційних рамок.

Учні на уроці мають можливість : – готувати презентації проектів;- мультимедійні уроки (заходи);- проектну навчальну діяльність. Учителі Формують в учнів такі Вміння : використовувати різні джерела інформації; класифікувати інформаційні джерела; користуватися новими інформаційними технологіями; переробляти інформацію для отримання певного продукту; аналізувати та критично ставитися до інформації; розуміти та усвідомлювати інформацію.4. Практичний психолог здійснює в рамках науково-експериментальної Програми АПН України ( науковий керівник В. О. Киричук) “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості” роботу з окремим учнем і класними колективами:- психодіагностику;- корекційно-регулятивну діяльність;- консультаційно-профілактичну роботу;- визначення траєкторії індивідуального розвитку школярів (вибір техніки саморозвитку).5. Бібліотекар школи надає допомогу :- при роботі в Internet – бібліотеці;- обміну інформацією з іншими бібліотеками райо

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Твір на тему: Школа – центр інформаційного освітнього простору дитини
Школа – центр інформаційного освітнього простору дитини
Copyright © Школьные сочинения 2019. All Rights Reserved.
Обратная связь: Email